Beskrivelse af Edirol R-09

TORSDAG 9. NOVEMBER 2006.

Hvis du vil downloade dette dokument som en word-fil, så klik her:

Beskrivelse:


Når man holder sin Edirol r09 med forsiden ind mod sig, sidder der øverst på forsiden et display.
Nedenunder sidder der tre runde knapper i en vandret linje, fra venstre Finder/Menu, Reverb, og Repeat.

Finder/Menu knappen har to funktioner:


Den anden runde knap ”Reverb”, har fire forskellige effekter:

Hall1, Hall2, Room og Plate.
Første gang man trykker på Reverb, kommer man til den første effekt, og for at komme videre til de andre, trykkes knappen igen, og femte gang man trykker på den, er man tilbage hvor der ingen effekt er.

Edirols beskrivelse af de fire effekter:

Den tredje runde knap er ”Repeat”,

og den kan man trykke på to gange i den samme fil, så vil Edirol blive ved med at gentage det der er mellem de to steder, hvor man trykkede på repeat.
Man kan ikke trykke en gang på Repeat i ”en” lydfil, og så vente med at trykke på den igen i den næste lydfil. Trykker man på Repeat en enkelt gang et uvilkårligt sted i en lydfil, vil Edirol blive ved med at afspille fra det sted og til slut. Så hvis man kun trykker en gang, vil Edirol selv sætte det andet mærke til sidst i lydfilen.
Jeg prøvede det med en fil der var 23 sekunder lang, og lod Edirol ligge og spille derudaf, for at se om den selv ville stoppe på et tidspunkt. Da den stadig spillede den samme fil efter en time, stoppede jeg den.
Man kan heller ikke stå helt i starten af en fil, og trykke på repeat, og så afspille den samme lydfil igen og igen.

Øvrige knapper på fronten af Edirol R-09


Nedenunder de tre runde knapper, sidder der fem knapper placeret i en firkant, hvor det er ”Rec knappen”(optage-knappen) der sidder forsinket i midten.
Knappen ovenover Rec-knappen, er play, og nedenunder er det stop. På hver side er det venstre og højre, blandt andet til at springe mellem filerne, og hvis man holder en af dem nede, under afspilning af en lydfil, spoles der tilbage og frem i den lydfil der afspilles.

Play, stop, og de 2 spole-knapper, bruges også som pile-knapper til at bevæge sig rundt i menuerne. Og Rec-knappen, til at åbne menuerne, og i nogle tilfælde til at aktivere og bekræfte den handling man ønsker at foretage.

Stik:


Oven på Edirol, er der to stereo mini-jack-stik, til venstre mikrofon indgang, og til højre line indgang. Hvis der sidder et stik i Mikrofon-indgangen, er de interne mikrofoner slået fra, og hvis der sidder et stik i line-indgangen, er både de interne mikrofoner, og mikrofon-indgangen afbrudt.
Line-indgangen, og hovedtelefon-udgangen, fungerer både som analog og digital line ind og ud. Der kan dog ikke skrues op og ned, for niveauet på det digitale signal.

Knapper på siderne:


Øverst på hver side sidder mikrofonerne.
På venstre side under mikrofonen, sidder der først tre tryk-knapper, og nederst en flap der kan vippes ud.
Den første tryk-knap er tænd/sluk, den skal holdes inde i et par sekunder, for enten at tænde eller slukke for Edirol.
Der lyder et lille klik når Edirol tænder, og hvis man lytter godt efter, kan man også fornemme en anelse sus forsvinde når man slukker for den igen.
Man kan ikke slukke for Edirol når den optager.

De næste to er til at indstille optagelses niveauet, henholdsvis op og ned.
Der er tredive niveauer, og har man hovedtelefoner på, kan man høre et lille klik hver gang der skiftes mellem nul og det første niveau.
Man kan også holde en af knapperne inde, så skrues der helt op eller ned, men kun når Edirol optager eller står i Rec-mode (optage-pause position).
Så hvis man trykker på gain knapperne, når Rec-knappen ikke er aktiveret, eller Edirol er sat til Auto Gain Control, vil gain niveauet ikke kunne ændres.

Flappen som sidder nederst på siden, dækker for stikket til ekstern strømforsyning/Adapter, og skal vippes ud med en negl nedefra.

På højre side under mikrofonen, er det først hovedtelefon-stikket, som også bruges til line-udgang, og også til digital udgang.
Så kommer der to tryk-knapper, det er til lydstyrken, men husk kun for det analoge signal.
Så kommer der en knap som hedder ”Hold” den kan skubbes op og ned, det er en slags tastaturlås, som bruges til at afbryde alle tryk-knapperne. Den er aktiveret, når den er skubbet opad.
Så hvis man vil være sikker på, at man ikke får stoppet en optagelse, skruet op eller ned for lydstyrken, eller slukket for Edirol, skal man bare skubbe knappen op når optagelsen er startet.
Ligeledes, hvis man vil være sikker på, ikke at få tændt for Edirol, når den ligger i lommen eller i en taske.
Manualen skriver at der godt kan skrues op og ned for lyden i hovedtelefonerne, når hold-knappen er on, men der sker ikke noget når jeg prøver.
Det er kun de fire knapper bag på, der ikke bliver påvirket af hold/tastaturlåsen.

Knapper på bagsiden:


De fire knapper som sidder i en firkant bag på er:
Auto Gain Control, Low Cut, External Microphone, og Microphone Gain.
Ens for alle fire er, at de kan stå i to positioner.

Hvis man holder Edirol med forsiden ind mod sig, og altså bagsiden væk fra sig. Er den øverste bag på i højre side ”Auto Gain Control”, og nederst stadig i højre side er det ”Low Cut”.
Øverst til venstre er det ”External Microphone”, og nederst til venstre ”Microphone Gain”.
Standardindstillingen fra fabrikken er at alle 4 knapper står i yderposition, altså skubbet ud mod kanten af Edirol.

Bunden:


Bunden er et dæksel der kan åbnes:
Hvis man holder Edirol med bunden opad, og bagsiden ind mod sig selv, sidder der en flad knap midt på dækslet. Og hvis man holder Edirol som ovenfor beskrevet, kan den trækkes til venstre.
Når jeg skriver ”trækkes til venstre”, er det fordi den er fjederbelastet, og selv ryger tilbage igen når man giver slip på den.
For at åbne dækslet, skal dækslet trækkes ind mod dig selv, stadigvæk med beskrivelsen, hvor man holder bagsiden af Edirol ind mod sig selv.
I første omgang kan dækslet kun trækkes halvt ud, og her er der adgang til, i venstre side SD flash-kortet, og i højre side USB-stikket.
Når flash-kortet skal sættes i, skal siden med det skrå hjørne ind først, og vende mod højre, altså over mod USB-stikket.
Det skal trykkes ind til der lyder et blødt klik, og så bliver det siddende inde af sig selv.
For at få det ud igen, skal der trykkes ind på det, og det springer lidt ud, og kan så trækkes helt ud.

Flash-kortet kan skrivebeskyttes:
Når man holder flash -kortet med det skrå hjørne mod højre, og væk fra sig, kan man skrivebeskytte kortet på venstre side med en Switch. Switchen skal trækkes ind mod en selv, for at skrivebeskytte det.

I højre side er det så USB-stikket:
Via USB-stikket kan man både kopierer og flytte filer, mellem Edirol og en computer.

Ekstern strømforsyning/Adapter:


I manualen står der at Edirol skal være tændt når den tilsluttes en computer, og man ikke bør bruge batterier, da man kan risikerer at en lydfil vil blive ødelagt under overførselen, hvis Edirol slukker fordi der ikke er strøm nok på batterierne.
De skriver også at man skal undgå, at røre ved kabinettet til computeren, når man tilslutter Edirol.

Adgang til batterierne:


For at få dækslet helt ud, skal den flade knap på midten af dækslet igen skubbes/trækkes til venstre, og dækslet kan trækkes helt ud over kanten. Det kan ikke tages af, men det kan vippes op.
Så kan man komme til der hvor de to 1,5 (aa) batterier sættes i, det venstre batteri skal være med plus nedad/indad, og det højre med plus opad/udad. Når dækslet igen skal lukkes, skal man passe på ikke at have fået skubbet det lidt ind.

Beskrivelse og funktionerne af de fire knapper bag på Edirol:


Optage På Edirol:


Når man vil optage trykkes først en gang på Rec, så går Edirol i Rec-mode (optage-pauseposition).
For så at starte selve optagelsen, trykkes endnu en gang på Rec, eller på Play.
Hvis man trykker på Play mens man er i gang med at optage, sættes optagelsen på pause, og den kan startes igen enten ved at trykke Play eller Rec, og optagelsen fortsætter i den samme lydfil.
Trykker man derimod på stop, afsluttes optagelsen, og der kan ikke optages mere i den lydfil.
Når man stopper en optagelse, stiller Edirol sig i starten af den netop optagne lydfil, og man kan trykke Play for at afspille den. Har man lavet en længere optagelse, kan der godt gå et par sekunder før den kan afspilles.

Når man lytter på Edirol, både under optagelse og afspilning, høres der noget sus, men det er Edirols egen forstærker til hovedtelefon udgangen, som laver dette.
Når man overfører lydfilerne til computeren, følger suset ikke med. Det er kun hvis man har optaget meget lavt, og må skrue højt op, ligesom på en båndoptager, hvor suset bliver forstærket.

Finder/Menu-knappens og dens funktioner:


Husk Finder/Menu knappen har to funktioner, og her kommer først lidt om hvad man kan, når man trykker et enkelt kort tryk på Finder/Menu-knappen, og åbner ”Finder” vinduet.
Hvis man vil slette en lydfil, er det i ”Finder” vinduet det gøres, men først skal man stå på lydfilen.

Kort beskrivelse af hvordan man sletter en lydfil:

Så en mere udførlig beskrivelse af, hvordan en lydfil slettes:


Ved et enkelt tryk på Finder/Menu-knappen, kommer ”Finder” vinduet/oversigten frem på skærmen, og her kan de seende se en oversigt over alle de mapper og lydfiler der er i Edirol.
Her kan man som sagt slette filer og mapper, give dem nye navne, og oprette nye mapper. Den lydfil/mappe man ønsker at gøre noget ved, vælges med pil op og ned.
Men hvis man ikke kan se listen, er det at man kan lytte sig frem, før man åbner ”Finder” vinduet med listen. Så hvis man trykker på Finder/Menu-knappen, efter at have trykket stop et uvilkårligt sted i en lydfil, vil man i ”Finder” vinduet automatisk stå på den lydfil man lyttede til.
Hvis man så trykker på Rec-knappen, når man står på lydfilen, kommer der fire valgmuligheder frem på skærmen, og man vil altid stå på den første/øverste valgmulighed.
De Fire Valgmuligheder Er:
Første punkt Select:
Jeg ved ikke hvad der sker hvis man aktiver ”Select”, med Rec-knappen.

Andet punkt Information:
Trykker man en pil ned til ”Information”, og trykker Rec på den, vil man blandt andet kunne læse hvornår lydfilen er oprettet, dens Bithastighed, Størrelse på lydsampling, hvor stor den er, både i tid og forbrug på flashkortet.

Tredje punkt Delete:
Går man igen en pil ned til ”Delete”, ja så er det at man kan slette lydfilen.
Første gang man trykker på Rec-knappen vælger man slet, og på skærmen står der, ”Delete Push Rec”,
anden gang man trykker på Rec-knappen slettes lydfilen.
Fortryder man inden man anden gang har trykket på Rec-knappen, skal man trykke på Finder/Menu-knappen, og man vil igen stå ude i ”Finder” vinduet. Trykker man en gang mere på Finder/Menu-knappen, lukker man også ”Finder” vinduet, og er helt ude. Med helt ude mener jeg dêr hvor man også står når Edirol tændes.

Fjerde punkt Rename:
Her kan man så give lydfilen et nyt navn.

Her kommer så en beskrivelse Og Gennemgang Af Menu oversigten, og Funktionerne I De Otte Menuer:


Først Menu oversigten.
Når man holder Finder/Menu-knappen inde i minimum 3 sekunder, kommer man til Menu oversigten, og øverst i displayet står der ”Menu”.
Der er som sagt otte punkter:
Recorder Setup, Player Setup, Display Setup, Power Manage, Input Setup, Date & Time, SD Card, og Factory Reset.
Man bruger pil ned og op, for at vælge hvilken menu man vil stå på, og åbner/kommer ind i dem ved at trykke på Rec-knappen.
Og når man tænder for Edirol, og første gang går ind i menu oversigten, vil man altid stå på den første/øverste menu.
Og er man i tvivl om hvilken menu man står på i menu oversigten, kan man altid trykke pil op otte gange, så vil man stå på den første/øverste menu. Man kan med pil op, ikke gå fra den øverste menu til den nederste menu, med andre ord den går ikke i ring.
Og er man også i tvivl om man er inde i en menu, eller står ude på menu oversigten, kan man altid slukke Edirol, og starte forfra, så ved man hvor man er!
Trykker man på Finder/Menu-knappen en gang, når man står i menu oversigten, er man helt ude, og det var dêr hvor man også stod, da Edirol tændtes.
Er man kommet ind i en af menuerne, og ikke ønsker at foretage nogen ændringer, forlades menuen med et tryk på Finder/Menu-knappen. Så kommer man tilbage til menu oversigten igen, og man vil altid stå på den menu man har været inde i.
Og trykker man en gang mere, er man som sagt helt ude.
Men har man for eksempel været inde i menu nummer 2 som er ”Player Setup”, og forladt både den og menu oversigten, vil man automatisk stå på ”Player Setup” næste gang man går ind i menu oversigten.
I de første fem menuer, husker Edirol automatisk de ændrede indstillinger, når man forlader menuen. Det er kun i de sidste tre menuer, man skal bruge Rec-knappen, til enten at godkende eller starte dens funktion.
De seende kan i menu oversigten, se at menuerne er nummererede fra 1 til 8. Og ved menu 1 er der en pil nedad, menu 8 har en pil opad, mens menuerne 2 til 7 har både en pil op og ned.
Menuerne 1 til 5, har hver to punkter som man skifter i mellem med pil ned og op.
Her kan man heller ikke gå i ring, så når man har trykket pil ned en gang, vil man altid stå på punkt to. Og ligeledes trykker man pil op, vil man altid stå på det første punkt.
Man vil også altid stå på det første punkt, når man kommer ind i en menu, også selv om man har været i menuen før, og forlod den mens man stod på punkt nummer to.
Når man i menuerne et til fem vil ændre indstillingerne, med venstre og højre pil, kan man hêller ikke gå i ring, men her kan der dog være flere end to valgmuligheder.

Beskrivelse af indstillingerne i menuerne:


Den Første Menu Er ”Recorder Setup”:
Som sagt kommer man ind i menuerne ved at trykke på Rec-knappen, og i ”Recorder Setup” er første punkt ”Sample Rate”:
I en hvid bjælke står den Sample Rate som er valgt, fra fabrikken er den sat til 44.1KHZ, som er en af to valgmuligheder.
Trykker man pil til venstre vil man altid stå på 44.1KHZ, også selv om man allerede står på 44.1KHZ, da man som sagt ikke kan gå i ring. og det samme gælder for pil til højre, som er 48.0KHZ.
Ved at trykke på pil ned, kommer man til det andet punkt i ”Recorder Setup” som er ”Rec Mode”:
I Rec Mode vælger man om det skal være MP3 eller WAV, der er syv MP3 muligheder, og to WAV muligheder, fra fabrikken er den sat til WAV-16BIT.
Hvis man trykker pil til venstre otte gange, er man sikker på at stå på den laveste MP3-KBPS, som er 64KBPS, Og otte gange pil til højre vil man altid stå på WAV-24BIT.
Hvis man står helt til højre på WAV-24BIT, og trykker en pil til venstre er det WAV-16BIT, pil til venstre igen er MP3 320KBPS. Og de næste pile til venstre er, 224, 192, 160, 128, 96, og til sidst 64KBPS.

Menu Nummer To Er ”PLAYER SETUP”:
Første punkt er ”Play Mode:” og her er 3 valgmuligheder.
Første mulighed fra venstre er ”Single”, anden mulighed er ”Sequential” som også er fabriks indstillingen, den tredje og sidste mulighed er ”shuffle”.
Hvis man sætter den til ”Single”, og der er tre lydfiler, og man sætter Edirol til at afspille lydfil nummer to, vil Edirol automatisk stoppe når lydfilen er slut. Og af en eller anden grund, kan man ikke bare trykke play, for at afspille den næste lydfil. Man skal først trykke en pil til højre, før man kan få lov til at afspille den næste lydfil, ligeledes skal man også først, trykke en pil til venstre, før man igen kan afspille den lydfil der lige er blevet afspillet.
Man kan heller ikke under afspilningen trykke pil til højre, for at springe til den næste lydfil, eller trykke to gange pil til venstre for at springe til den forrige lydfil. Man kan dog godt trykke venstre pil under afspilningen, for at starte forfra på lydfilen.
Anden mulighed i ”PLAYER SETUP” er ”Sequential”, som bare spiller til den sidste lydfil er afspillet.
Den tredje og sidste mulighed i ”PLAYER SETUP” er ”shuffle”, som spiller lydfilerne i den rækkefølge den nu engang har lyst til.

Andet punkt i player setup er ”Repeat”:
Dette kan stå på off eller on, og off er til venstre, og fra fabrikken er den sat til off.
Hvis man sætter ”Repeat” på on, og i første punkt valgt ”Single”, vil Edirol blive med at afspille den samme lydfil.
Står Edirol til ”Sequential”, vil den spille alle lydfilerne igen og igen og igen, i den rækkefølge som de nu engang ligger.
Det samme gælder ”shuffle”, bare i den rækkefølge som den selv har valgt, og den vil blive ved med at afspille den samme rækkefølge, som den valgte første gang.

Den Tredje Menu Er ”Display Setup”:
Første punkt er ”Brightness” (lysstyrke/lysklarhed).
Der er 10 valgmuligheder, som går fra 1 til 10, med 1 helt til venstre. I almindeligt dagslys, har de seende ingen problemer, med at se displayet når den står på 2.
Andet punkt i ”Display Setup” er ”Display Timer”.
Her er fem valgmuligheder, fra venstre er det først off, så kommer 2, 5, 10, og til sidst 20, som alle er sekunder. Fra fabrikken er den sat til off.
Hvis man for eksempel sætter den til to sekunder, tror jeg at displayet vil slukke to sekunder efter, man sidst har trykket på en knap. Når den står til off, vil displayet først slukke, når Edirol slukkes.

Fjerde Menu Er ”Power Management”:
Første punkt er ”Auto Power Off”, og fra fabrikken er den sat til 30 minutter.
Valgmulighederne er fra venstre, off, 3, 5, 10, 15, 30, 45, og max 60 minutter.
Som sagt er den sat til 30 minutter fra fabrikken, det vil sige at Edirol slukker automatisk 30 minutter, efter man sidst har trykket på en knap, eller en lydfil er afspillet. Er man i gang med at optage, og trykker pause, vil den heller ikke slukke.
Den slukker heller ikke hvis man trykker på Rec-knappen, og bare lader den stå i Rec-Mode, uden at sætte optagelsen i gang.

Andet punkt i ”Power Management” er ”Battery”
Valgmulighederne er til venstre ”alkaline” og til højre ”Ni-mh”, og fra fabrikken er den sat til ”alkaline”.
Ifølge den engelske manual skulle ”Ni-mh” stå for (nickel metal hydride), og er den ikke sat til den rigtige type batterier, kan man ikke regne med hvad der bliver vist i displayet. Altså hvor meget strøm der er tilbage på batterierne.

Femte Menu Er ”Indput Setup”:
Første punkt er ”Rec Monitor SW:”, som fra fabrikken er sat til on.
Valgmuligheder er til venstre off, og til højre on. Hvis man sætter den til off, er der ingen medhør i hovedtelefon udgangen under optagelse, men der er stadig lyd på når man afspiller lydfiler.
Andet punkt i ”Indput Setup” er ”Plug-In Power”.
Valgmulighederne er til venstre off og til højre on, den er fra fabrikken sat til off.
Har man en mikrofon der har brug for en forforstærker eller phantom power, og ikke har sat en forforstærker ind imellem mikrofonen og mikrofon indgangen, skal dette punkt være slået til.
”Plug-In Power” virker ikke på Line-In indgangen, men kun på mikrofon indgangen.

Sjette Punkt Er ”Date & Time”
Her skal man være opmærksom på at det er pil op og ned, der ændre indstillingerne, og venstre og højre pil, der bruges til at skifte mellem valgmulighederne. Og man skal også være opmærksom på at, man går i ring. Så hvis man er i gang med at stille for eksempel minutterne, og er nået til 59 minutter, vil man starte forfra med 1 minut hvis man trykker videre.
Til sidst skal der bekræftes med Rec-knappen.
Uret går på pause så snart man kommer ind i menuen, og det går først i gang igen når der bekræftes med Rec.
Første punkt er ”år”, og her kan man gå i ring fra 2000til 2099.
Andet punkt er måned,
Tredje punkt er dato, og her kan i parentes ses ugedagen.
Fjerde punkt er timer.
Femte punkt er minutter.
Sjette og sidste punkt er sekunder, og man kan ikke trykke pil til højre for at komme til år igen, så den går ikke i ring mellem punkterne. Det er kun med pil op og ned, når man ændre indstillingerne i punkterne, den går i ring.
Hvis der ikke er en seende til stede, og man gerne vil stille årstal, dato, og klokkeslættet, så det på computeren under egenskaber, stemmer overens med hvornår man foretog sine optagelser, kan man gøre følgende:


Hvis det virker uoverskueligt, så lad være med at indstille klokkeslettet første gang, men fortag processen en gang til, hvor du så kun skal stille klokkeslættet.

Syvende Punkt I Menuen Er ”SD Card”:
Første punkt 2 hedder ”information”, og her står blandt andet hvor stort kortet er, hvor meget plads der er tilbage, og om kortet er skrivebeskyttet.
Andet punkt er ”Format”, og man står på no, og skal trykke pil til højre for at komme til yes.
Jeg har ikke prøvet det, så jeg ved ikke om man skal bekræfte med Rec.

Ottende Og Sidste Punkt I Menu Oversigten Er ”Factory Reset”:
Der står, ”Factory Reset Push Rec”.
Er man kommet ind i menuen, og ikke ønsker at gendanne alle fabriks indstillingerne, går man bare ud af menuen med et tryk på Finder/Menu-knappen.