PLEXTALK

 

KORTFATTET BRUGERVEJLEDNING.

Her kan du downloade en word udgave af brugervejledningen

 

 

©  Hans Pauli Sundstein, Gert Schou Weingardt
INDHOLDSFORTEGNELSE.

 

Brugervejledning til Plextalk PTR2. 3

FORORD. 3

FORMÅL. 4

Læsevejledning. 4

AFSPILNING. 5

Tænd/Sluk funktionen. 5

Isæt en CD. 5

Afspilning af en bog. 5

Knapperne på højre side af Plextalk PTR2: 5

Sovetimer. 6

Klokkeslet og dato. 6

Søgning via niveauer (overskrifter). 6

Søgning på side. 7

Nummererede bogmærker og talebogmærker. 7

Spoling i bøger. 8

Spoling med tid. 8

Kort gennemgang af det primære menusystem. 9

Kort gennemgang af det sekundære menusystem. 10

Valg af medie. 10

OPTAGEFUNKTIONER. 10

Optagelse med indbygget og ekstern mikrofon. 10

Optagestyrke og medhør. 10

Indsætning af overskrifter 11

Indsætning af sideskift. 12

Pausefunktion. 12

REDIGERING. 12

Opmærkning med overskrifter. 12

Sideopmærkning. 12

Strukturering med bogmærker og talebogmærker 13

Nummererede bogmærker. 13

Talebogmærker 13

Klipning ved redigering. 14

Notatteknik. 15

 


Brugervejledning til Plextalk PTR2.

 

FORORD.

Denne brugervejledning er lavet med henblik på at afdække de mest gængse anvendelsesmuligheder i Daisy afspiller/optager Plextalk PTR2.

Der er lagt vægt på en pædagogisk hensyntagen til at målgruppen er blinde og svagseende, der i vid udstrækning skal bruge hænderne og ørerne til at tilvejebringe viden om dens anvendelse.

Gennemgangen af apparatet er derfor vægtet i forhold til tasternes struktur og udformning, så det lettest falder brugeren i hænderne at anvende det.

Der har ikke tidligere været udarbejdet en pædagogisk vurderet brugervejledning til denne på dansk, hvorfor mange af udtrykkene i vejledningen er baseret på den norske tale, som findes til apparatet.

Vi mener at det er vigtigt at der tilbydes en dansk vejledning, da tilegnelsen af viden om et komplekst apparats funktioner bedst tilegnes på ens eget sprog.

Brugervejledningen er udarbejdet i forbindelse med den afsluttende projektpraktik til "Voksen underviser uddannelsen" på CVU Jelling seminarium, og som er uddybet i den endelige eksamensopgave - jamuar 2006.

Projektpraktikken er gennemført i rådgivningsafdelingen, på ”Institut for blinde og svagseende” i København, november 2005.

 

Skrevet af Gert Schou Weingardt og Hans Pauli Sundstein.

 

 

 

 

 


FORMÅL.

 

Dette er en kortfattet brugervejledning til Plextalk PTR2 over de mest almindelige funktioner forklaret på en kort og enkelt måde.

 

Vejledningen skal betragtes som en vejledning, og er på ingen måde fyldestgørende. Her henviser vi til de manualer som følger med Plextalk PTR2 i skreven form eller den, der ligger på den medfølgende CD rom, eller indlæst i Daisy format.

Den kan dog give dig et overordnet kendskab til brugen af afspilleren/optageren

 

Læsevejledning

Vejledningen er struktureret på samme måde, som du læser en bog fra oven og ned og fra venstre mod højre. Har tasten flere funktioner, er disse omtalt under samme punkt.

De 3 hovedoverskrifter er valgt i beskrevne rækkefølge, så du kan tilegne dig stoffet efterhånden som interessen stiger for at udnytte apparatets funktioner optimalt.

Nummer symbolet # som er omtalt i vejledningen, er firkanten på tastaturet.
AFSPILNING.

Tænd/Sluk funktionen.

Øverst på højre side af apparatet sidder Tænd og Sluk knappen.

Denne knap har 3 positioner.

Skub knappen helt frem mod toppen af optageren/afspilleren, og denne tænder. der afspilles en lille melodi.

Der fortælles herefter, hvilket medie der er valgt, og hvilken bog der er isat.

Når der slukkes for apparatet, skubbes knappen til den nederste position, og der gives meddelelse herom.

Midterpositionen bruges af timeren, som skal være forudindstillet til et givent klokkeslæt. Her skal knappen stå, hvis du vil have Plextalk til automatisk at starte (se timerfunktionen i den originale manual).

 

Isæt en CD.

Isæt CD’en i fronten af afspilleren/optageren ved At stikke den ca. 1/3 ind i sprækken, herefter vil CD’en automatisk blive taget ind i afspilleren/optageren.

Vent til afspilleren/optageren har meldt bogens titel.

Hvis CD’en er vendt forkert melder afspilleren/optageren fejl.

Nu kan du begynde at høre bogen.,

 

Afspilning af en bog.

Tryk på ”afspillertasten” (den firkantede tast nederst i midten), og bogen begynder  afspilningen. Har bogen tidligere været isat, afspilles bogen fra det sted, hvor du tidligere afbrød den. Sæt bogen på pause, ved at trykke ”afspille” tasten igen.

Hvis du holder ”afspille” tasten nede oplyses bogens titel, samlede afspilletid, aflyttet tid og resterende tid. Denne oplæsning ophører straks, du slipper tasten.

 

Knapperne på højre side af Plextalk PTR2:

Følgende knapper på højre side har relation til afspilning.

2. knap fra bunden. Skifter imellem hastighed og Tone.

Ved at vippe knappen ned mod dig selv ellervæk fra dig selv, sænkes eller øges hastigheden for afspilning af bøger og optagelser, og der kan springes imellem niveauerne -2 og +8.

Tryk knappen ind og optageren/afspilleren siger TONE

Her ændres afspillerens lyd til et mørkere eller lysere toneleje (bas og diskant). Tonelejet kan reguleres imellem -6 og +6.

 

Sovetimer.

Da afspilleren/optageren afspiller kontinuerligt er det vigtigt, at du kan stoppe denne automatisk når du går i seng.

Tryk 1 gang på informationstasten, indtast det antal minutter, hvorefter afspilleren/optageren automatisk skal slukke, og afslut med firkant. Du får en melding om, hvornår den slukker.

Herefter er det nemt dagen efter, at finde tilbage til det punkt, hvor du faldt i søvn, da den automatisk sætter et bogmærke hvor den slukkede.

 

Klokkeslet og dato.

Øverste tast i venstre side er informationstasten

Hvis du holder ”informationstasten” nede, får du melding om aktuelt klokkeslæt, dato og batteristatus. Hold tasten nede, så længe du ønsker informationen oplæst, da oplæsningen omgående ophører så snart du slipper tasten.

 

Søgning via niveauer (overskrifter).

2. øverste tast i venstre side bruges til at søge i bogens overskrifter.

Tryk denne 1 gang, hvorefter du bliver bedt om at indtaste nummeret på overskriften du ønsker at søge på, afslut med #. Afspilningen vil automatisk begynde fra det valgte sted.

Ved at holde ”overskriftstasten” nede oplyses hvilken overskrift man er ved, samlede antal overskrifter i titlen, aktuelle titel nr. samlede antal titler og information om ophavsret.

 

Søgning på side

3. tast fra oven i venstre side er ”sidetasten”.

Denne bruges til at søge på sidetal, såfremt dette er angivet i bogen. Det er ikke alle bøger, der er opmærket med sidetal, hvorfor funktionen ikke vil virke på disse bøger.

Hvis du holder ”sidetasten” nede, får du information om det samlede sidetal i bogen, såfremt disse er opmærket.

 

Nummererede bogmærker og talebogmærker.

Næstnederste tast i venstre side er ”bogmærketasten”.

Denne har flere funktioner for hver gang du trykker på den.

1.   tryk ”Gå til bogmærke”. Skriv med taltasterne hvilket bogmærke du vil gå til og afslut med firkant. Afspilningen starter herfra.

2.   tryk Her kan du selv ”sætte et bogmærke” i bogen. Hver bog kan indeholde op til 10.000 bogmærker, og er et bogmærke brugt, spørger afspilleren/optageren, om den skal overskrive det eksisterende. Bogmærkerne gemmes kun i det apparat hvori bogen ligger. D.v.s, du kan ikke overføre bogmærker til en anden afspiller. Afspilleren/optageren kan huske de sidste 1000 afspillede bøgers titler og bogmærker.

3.   tryk. ”Sætter et talebogmærke”. Disse nummereres sammen med de andre bogmærker. Du bliver bedt om at indtaste bogmærke nr. indtast dette efterfulgt af firkant. Herefter holder du  optagetasten nede under optagelsen og slipper denne når du er færdig. Talebogmærker afspilles automatisk på det sted, hvor de er indsat. Afspilleren/optageren kan max huske 15. min. Talebogmærker i alt, men denne indstilling kan dog ændres til max 25 min.

4.   tryk ”fjerner bogmærker”. Angiv det bogmærke du vil fjerne og afslut med firkant. Bogmærket fjernes permanent

Hvis du holder bogmærke tasten nede gives informationer om aktuelt bogmærke, samlede antal bogmærker, samlede antal talebogmærker og samlet tid forbrugt på talebogmærker.

 

Spoling i bøger.

Her bruger du de 2 ”trekantede taster” nederst på oversiden af afspilleren/optageren.

Spolingen sker i 3 tempi, hvoraf den sidste spoler videre efter du har sluppet tasten. Spolingen standses ved at trykke på ”afspilletasten”.

Ved at trykke kort på disse taster spoles frem eller tilbage til næste frase. En frase er der, hvor optagelsen automatisk indeholder en pause af en varighed på mellem ½ og 5 sekunder i oplæsningen.

 

Spoling med tid.

Hvis du vil springe i bogen med mindst 10 min. Intervaller skal du gøre følgende:

Tryk på tasten ”2” eller ”8” til afspilleren/optageren siger TID. Hold tasten ”4” eller ”6” nede, (4 spoler tilbage 6 spoler frem) og afspilleren/optageren melder tiden i intervaller af 10 minutter. Så længe du holder tasten nede øges intervallet for ca. hvert tredje sekund. Slip tasten, når du vil starte afspilning.

 

Yderst til højre på apparatets overside, er der 4 taster, som har følgende betydning:

Øverst er menutasten, som åbner den sekundære menu.

Benyt tallene 6 og 4 for at bladre imellem menuens punkter, og aktivér med #.

Anden og tredje knap i højre side er spidse, med pil opad og nedad. Dette er afspille lydstyrken.

Ved at trykke disse knapper enten op eller ned, forøges eller sænkes lydstyrken ved afspilning. Denne kan reguleres fra 0 til 20.

Nederste knap i højre side af apparatets overside er en Udløserknap, (eject).

Ved tryk på denne tast udløses den isatte CD, og du kan herefter indsætte en ny CD til afspilning eller optagelse.

 

Øverst på apparatets venstre side er der en skydeomskifter med 2 positioner. (Hjælpetast).

Øverste position er den normale, men nederste position låser apparatet. (Nu er Plextalk PTR2 i hjælpetilstand)

Når du holder en vilkårlig tast nede i ca. 3 sekunder eller mere, læses tastens funktion op. Slip først tasten igen, når du ikke længere vil høre hjælpefunktionen for denne tast.

For at anvende apparatet normalt igen, skub hjælpe/låsetasten op til normal position igen.

 

Kort gennemgang af det primære menusystem.

Det primære og det sekundære menusystem fungerer fuldkommen ens i betjeningen.

Med tasterne 2 og 8 bladrer du op og ned i det primære menusystem, og med tasterne 4 og 6 vælger du den funktion, som er tilgængelig.

Det primære menusystem har følgende emner i nævnte rækkefølge ved brug af tasten 8

·       Vælg medie: Vælg mellem CD og hukommelseskort med tasten 6

·       Niveau 1: Hop frem og tilbage mellem niveauopdeling 1 med 6 og 4

Du kan springe imellem niveau 2 – 6, hvis bogen er inddelt i flere niveauer, i lighed med niveau 1.

·       Side: Hvis bogen er sideinddelt Springer du 1 side frem eller tilbage med tasten 6 eller 4.

·       Gruppe: Gå frem eller tilbage i det laveste niveau bogen er opdelt i med tasterne 6 eller 4.

·       Tid: Hold tasten 6 eller 4 nede, til du hører det antal minutter du vil søge frem eller tilbage i bogen. Springene sker med 10  minutters intervaller, slip tasten når du vil fortsætte afspilningen.

·       Bogmærke: Gå frem eller tilbage i bogmærkerne i nummerorden med tasterne 6 eller 4.

 

Kort gennemgang af det sekundære menusystem.

Tryk på menutasten for at åbne menuen.

Bladre igennem menuens hovedoverskrifter med tallene ”6” og ”4”, (6 bladrer fremad og 4 bladrer baglæns).

For at åbne et menupunkt tryk ”#”. For at annullere et valg og gå tilbage til forrige menupunkt tryk ”*”. Du bladrer videre med tallene ”6” og ”4” til det ønskede valg og bekræfter med ”#”.

 

Valg af medie.

Afspilleren/optageren kan indeholde et hukommelseskort og en CD. For at skifte imellem disse medier, skal du trykke på ”2 tallet” indtil du hører VÆLG MEDIE. Brug tallene ”6” eller ”4” til at vælge det medie du vil afspille fra. Herefter kan du starte afspilningen.

Hvis du har foretaget flere optagelser på dit medie, og har struktureret hver optagelse som en separat titel, kan du, ved at trykke på  tasten ”overskrifter” 2 gange vælge med taltasterne hvilket titel nr. du ønsker at afspille. Afslut med ”#”.

 

OPTAGEFUNKTIONER.

Optagelse med indbygget og ekstern mikrofon.

På venstre side af afspilleren/optageren nederst findes der 3 minijack stik.

Længst væk fra dig, findes stik til linieindgang Dette stik er i lighed med de øvrige stik i Stereo.

Næste stik er mikrofonstikket. Det anbefales at bruge en elektret kondensatormikrofon for at opnå maksimal lydkvalitet. (eks. Sony ecm-m507)

Nederst mod dig selv sidder stik til hovedtelefon.

 

Optagestyrke og medhør.

På Plextalk’s højre side, nederst imod dig selv, finder du Optagestyrke og medhør.

Indspilningsniveau, hæver og sænker lydstyrken for optagelse med ekstern mikrofon og kan reguleres mellem 0 og 20. Optager du med indbygget mikrofon, sættes optagestyrken automatisk.

Tryk knappen ind og optageren/afspilleren siger MONITORNIVEAU

Dette er lydniveauet for medhør under optagelse, Ved at sænke dette lydniveau, undgår du akustisk tilbagekobling, og dette kan reguleres imellem 0 og 10.

 

Indsætning af overskrifter

Foretag en optagelse på hukommelseskortet eller en CD ved at trykke på optagetasten.

Afspilleren/optageren meddeler dig nu med hvilken kvalitet optagelsen foretages.

Tryk endnu engang på optagetasten og optagelsen går i gang.

Tryk igen på optagetasten for at pausere optagelsen.

Tryk på afspil/stop tasten for at stoppe en optagelse permanent.

 

Start afspilning af optagelsen.

Der kan sættes overskrifter ind under optagelsen (on the fly), eller der kan efterfølgende under afspilning pauses det pågældende sted, og indsættes overskrifter.

Det er vigtigt at vide, om der er en titel på kortet eller flere, da fremgangsmåden er forskellig.

Er der kun den samme titel på kortet, skal der, når der indsættes overskrifter on the fly, trykkes 2 gange hurtigt på ”overskrifter tasten”.

Er der flere titler på kortet, skal der trykkes 3 gange hurtigt efter hinanden på ”overskrifter tasten”.

Det er tilsvarende også muligt at pause optagelsen, og med overskrifter tasten finde menupunktet ”indsæt overskrift”.

Uanset om man vælger at gøre det "On the fly" eller pauserer optagelsen, så er alle overskrifter som indsættes i den enkelte proces, på samme niveau, dvs. første gennemlytning af optagelsen, indsætter man overskrifter på niveau 1, dernæst går man ind i ”redigér menuen”, og vælger "vælg niveau for sektion", og dernæst angiver f.eks. ”niveau 2”, og bekræfter valget.

Nu vil alle overskrifter som herefter indsættes blive niveau 2 overskrifter.

Vil man dybere ned i strukturen, så kan man vælge niveau 3 overskrifter, helt ned til niveau 6, og indsætte disse efter samme procedure som ovenfor beskrevet.

 

Med Plextalk PTR2 medfølger der også software til computeren, som gør det muligt at foretage processen herfra, og dette er nok også mest anvendeligt for en forholdsvist godt seende person, hvorimod helt blinde nok vil foretrække at gøre det på selve Plextalk apparatet.

 

Indsætning af sideskift.

Under optagelse kan man fortløbende indsætte sideskift ved blot at trykke på tasten side. Afspilleren/optageren nummererer automatisk siderne fortløbende. Denne fremgangsmåde kan også bruges på en eksisterende optagelse.

 

Pausefunktion.

For at pause en optagelse tryk ´1 gang på optagetasten. For at genoptage optagelsen tryk endnu ´1 gang på optagetasten.

 

REDIGERING.

Opmærkning med overskrifter.

Her henviser vi til afsnittet under overskriften ”optagelse på Plextalk PTR2”, ”indsætning af overskrifter” side 11.

 

Sideopmærkning

Her henvises til overskriften ”Indsætning af sideskift” på side 10.

 

Strukturering med bogmærker og talebogmærker

Nummererede bogmærker.

Nummererede bogmærker kan indsættes overalt i en optagelse. Afspilleren/optageren kan huske 10000 bogmærker pr. optagelse, men du skal selv holde styr på din nummerering. Optageren vil dog gøre dig opmærksom på et brugt bogmærke nr. og tilbyde dig at overskrive dette.

Bogmærket indsættes ved 1 tryk på ”bogmærke tasten”, indtast det ønskede bogmærke nr. og afslut med ”#”. Bogmærket indsættes og afspilningen fortsætter.

 

Talebogmærker

Talebogmærker indsættes fortløbende sammen med andre bogmærker.

Ved at indsætte et talebogmærke, kan man indtale en kommentar til sin optagelse, som vil blive afspillet på det angivne sted hvor bogmærket er blevet sat.

Find det sted i optagelsen hvor talebogmærket skal indsættes, og stands afspilningen. Vælg indsæt talebogmærke ved at trykke på ”bogmærketasten” 3 gange, indtast bogmærke nr. og afslut med ”#”. Hold ”optagetasten” nede, og indtal den ønskede kommentar, og slip tasten, når den er færdig.

Herefter kan man gå til det angivne bogmærke, og det indtalte vil blive afspillet, efterfulgt af det i forvejen optagne.

Når man siden afspiller sine optagelser, vil talebogmærkerne blive afspillet på deres rette placering.

Funktionen er yderst anvendelig i forhold til at lave en struktur på sine optagelser, så man bedre kan huske og generindre relevansen af gemte optagelser.

 

Fælles for talebogmærker og nummererede bogmærker er, at de gemmes internt på den enkelte maskine, og ikke følger med, såfremt mediet flyttes til en anden afspiller.

 

Klipning ved redigering.

 

Når der skal efterredigeres i en optagelse, anvendes følgende procedure:

Først tages der en backup af optagelsen på en cd.

Dette gøres ved at trykke på 2 tallet, til der siges ”Vælg medie”, og der vælges med piletasterne 6 og 4 ”hukommelseskort”.

Tryk på menutasten for at aktivere menuen, og bladre med 6 tallet til ”Sikkerhedskopiering”, og tryk på #.

Nu spørges der, om sikkerhedskopien skal være fra hukommelseskort til cd? Bekræft ved at trykke på #.

Optagelsen bliver nu overført til cd’en.

Hvis cd’en skal kunne afspilles i en anden afspiller efterfølgende, skal cd’en afsluttes, og det gøres ved at trykke på menutasten, for at aktivere menuen, dernæst bladre gennem menuen til punktet ”Medie behandling”, og trykke på #, og dernæst vælge ”Færdiggørelse af cd”.

Vælg imellem mulighederne klar for daisy optagelse, eller lukket.

Tryk igen på #.

Nu bliver cd’en færdiggjort til afspilning i et andet apparat.

Nu kan efterredigeringen gå i gang.

Vælg igen medie, og her vælges ”hukommelseskort”, og start afspilning af optagelsen.

Er der flere titler på kortet, skal der vælges den rigtige titel.

Stop afspilningen, når det første klip skal foretages.

Tryk på menutasten for at aktivere menuen, vælg ”Redigér” og gå med 6 tallet til højre, til ”klip frace”.

Nu bliver du bedt om at vælge startsted for klippet, benyt tallene 6 eller 4, for at udvælge det nøjagtige startsted for klippet, og tryk på # når det er fundet.

Tryk nu igen på tallene 6 eller 4 for at finde slutstedet for klippet, og tryk igen på #.

Bekræft klippet ved igen at trykke på #.

Nu er det pågældende sted i optagelsen fjernet.

Hvis der er flere steder i optagelsen som skal redigeres, så gentag proceduren de ønskede steder.

Notatteknik.

Vigtigheden af strukturering og læren om notatteknik. Her gøres opmærksom på, at notatteknik er et kursus for sig selv.