Tilgængelighed på iPhone med IOS-enheder med v.8.1.

Hent vejledningen i et Word dokument her

Denne vejledning er udarbejdet med henblik på den bedste navigation i dokumentet, for synshandicappede som anvender en skærmlæser.
Linkene fra toppen dirigerer til de forskellige afsnit i dokumentet, og linkene ved afslutning af hvert afsnit, fører tilbage til toppen, til denne vejledning og oversigten over indholdet i dokumentet.
Der kan også navigeres på overskrifts niveau, og her er dokumentet opdelt i 3 niveauer, 1 for hoved overskrifter til de overordnede afsnit, 2 for den underliggende overskrift som titel til afsnittet, og 3 for de enkelte underafsnit i hver hovedgruppe.
Grundteksten er taget fra tilgængeligheds afsnittet i manualen til iPhone med IOS8.1, og er blevet tilpasset af Hans Pauli Sundstein.
Med ønske om, at alle må blive klogere på IOS8.1 til iPhone, så alle kan få et optimalt udbytte af mulighederne heri.

Tilgængelighedsfunktioner

iPhone har følgende tilgængelighedsfunktioner:

Syn

VoiceOver

Understøttelse af brailleskærme

Zoom

Inverter farver, eller brug gråtoner

Læs det valgte op

Læs skærm op

Oplæs auto-tekst

Stor tekst, fed tekst og tekst med stor kontrast

Knapfaconer

Få mindre bevægelser på skærmen

Mærker på knappen Til/fra

Ringetoner og vibrationer, der kan tildeles bestemte personer

Videobeskrivelser

 

Hørelse

Høreapparater

Mulighed for at omdirigere lyd fra opkald

Reduktion af telefonstøj

Streaming af eksterne kilder

Undertekster og closed captions

Monolyd og balance

 

Interaktion

 

Slå tilgængelighedsfunktioner til:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, eller brug genvejen til tilgængelighed. Se Genveje nedenfor.

Brug iTunes til at konfigurere tilgængelighed:

Du kan vælge nogle tilgængelighedsindstillinger i iTunes på din computer. Slut iPhone til computeren, og vælg derefter iPhone på listen med enheder i iTunes. Klik på Resume, og klik derefter på Konfigurer Tilgængelighed nederst på skærmen.

Du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på iPhone på www.apple.com/dk/accessibility.

Genveje

Brug genvejen til tilgængelighed:

Tryk hurtigt tre gange på knappen Hjem for at slå disse funktioner til eller fra:

 

VoiceOver

Inverter farver

Gråtoner

Zoom

Knapbetjening

AssistiveTouch

Forenklet adgang
(genvejen starter Forenklet adgang, hvis den er slået til. Se Forenklet adgang på side 164.)

Betjening af høreapparat
(hvis du har parret høreapparater mærket Made for iPhone)

 

Vælg de funktioner, du vil kontrollere:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tilgængelighedsgenvej, og vælg derefter de ønskede tilgængelighedsfunktioner.

Ikke så hurtigt:

Du gør hastigheden på tre klik langsommere ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Hastighed på klik på Hjem. (Det sænker også hastigheden på dobbeltklik).

Til toppen

VoiceOver

VoiceOver læser det op, der sker på skærmen, så du kan bruge iPhone uden at se den.

VoiceOver fortæller dig om hvert emne på skærmen, når du vælger det. VoiceOver-markøren (et rektangel) omgiver emnet, og VoiceOver siger dets navn eller beskriver det.

Rør ved skærmen, eller træk fingeren over den for at høre emner på skærmen. Når du vælger tekst, læser VoiceOver teksten op.
Hvis du slår Læs info op til, vil VoiceOver evt. fortælle dig navnet på emnet eller give dig instruktioner – f.eks. “tryk to gange for at åbne”.
Du interagerer med emnerne på skærmen, f.eks. knapper og henvisninger, ved at bruge de bevægelser, der er beskrevet i Lær at bruge VoiceOver-bevægelser på side 149.

Når du går til en ny skærm, afspiller VoiceOver en lyd og vælger og læser derefter det første emne (normalt emnet i øverste venstre hjørne) på skærmen op. VoiceOver fortæller dig også, når skærmen ændres til liggende eller stående retning, og når skærmen bliver låst eller låst op.

Bemærk:
VoiceOver taler på det sprog, der er angivet i Indstillinger > Generelt > Sprog & område. VoiceOver findes på mange sprog, men ikke alle.

VoiceOver i grundtræk

Vigtigt:

VoiceOver ændrer de bevægelser, du bruger til at betjene iPhone. Når VoiceOver er slået til, skal du bruge VoiceOver-bevægelser til at betjene iPhone – selv til at slå VoiceOver fra.

Slå VoiceOver til og fra:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, eller brug genvejen til tilgængelighed. Se Genveje ovenfor.

Udforsk:

Træk fingeren over skærmen. VoiceOver læser hvert emne, du rører, op. Løft fingeren for at lade et emne være valgt.

Vælg et emne:

Tryk på emnet, eller løft fingeren, mens du trækker over det.

Vælg det næste eller forrige emne:

Skub til højre eller venstre med en finger.
Rækkefølgen af emner er fra venstre til højre og fra top til bund.

Vælg emnet oven- eller nedenfor:

Indstil rotoren til Lodret navigation, og skub derefter op eller ned med en finger. Hvis du ikke kan finde Lodret navigation i rotoren, kan du tilføje den. Se Brug VoiceOver-rotoren på side 150.

Vælg det første eller sidste emne på skærmen:

Tryk med fire fingre øverst eller nederst på skærmen.

Vælg et emne efter navn:

Tryk tre gange med to fingre et tilfældigt sted på skærmen for at åbne Emnevælger.
Skriv derefter et navn i søgefeltet, eller skub til højre eller venstre for at flytte igennem listen alfabetisk, eller tryk på tabelregisteret til højre for listen, og skub op eller ned for at flytte hurtigt igennem listen over emner. Eller brug håndskrift til at vælge et emne ved at skrive dets navn; se Skriv med din finger på side 152.
Du lukker Emnevælger uden at foretage et valg ved at udføre en zigzagbevægelse med to fingre (flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange).

Rediger et emnes navn for at gøre det nemmere at finde det:

Vælg emnet, tryk to gange med to fingre, og hold fingrene nede et tilfældigt sted på skærmen.

Læs teksten på det valgte emne op:

Indstil rotoren til tegn eller ord, og skub derefter nedad eller opad med en finger.

Slå Læs info op til og fra:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Læs info op.

Brug lydskrift:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Fonetisk kommentar.

Læs hele skærmen op fra toppen:

Skub opad med to fingre.

Læs op fra det aktuelle emne til bunden af skærmen:

Skub nedad med to fingre.

Sæt oplæsning på pause:

Tryk en gang med to fingre. Tryk igen med to fingre for at genoptage eller vælge et andet emne.

Slå talen i VoiceOver fra: Tryk to gange med tre fingre. Gentag for at slå talen til igen.
Hvis du bruger et eksternt tastatur, skal du trykke på ctrl-tasten.

Gør lydeffekter lydløse:

Slå Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug lydeffekter fra.

 

Brug en større VoiceOver-markør:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og slå Stor markør til.

Juster stemme til tale:

Du kan tilpasse stemmen i VoiceOver:

Juster lydstyrken:

Brug lydstyrke knapperne på iPhone, eller føj lydstyrke til rotoren, og skub op og ned for at justere; se Brug VoiceOver-rotoren på side 150.

Juster talehastigheden:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og træk derefter mærket Talehastighed. Du kan også indstille rotoren til Talehastighed og derefter skubbe op eller ned for at justere hastigheden.

 

 

Skift stemmeleje:

VoiceOver bruger et højere stemmeleje ved oplæsning af det første emne i en gruppe (f.eks. en liste eller tabel) og et lavere stemmeleje ved oplæsning af det sidste emne i en gruppe.
Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Skift stemmeleje.

Læs skilletegn op:

Indstil rotoren til Skilletegn, og skub derefter op eller ned for at vælge, hvor meget du vil høre.

Juster dæmpning af lyden:

Du kan vælge, om der skal skrues ned for lyd, der afspilles, mens VoiceOver taler, ved at indstille rotoren til Lyddæmper og derefter skubbe op eller ned.

Skift sproget til iPhone:

Gå til Indstillinger > Generelt > Sprog & område.
VoiceOvers udtale af visse sprog påvirkes af det Områdeformat, du vælger der.

Skift sprog:

Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Sprog er kun tilgængeligt i rotoren, hvis du vælger mere end et sprog i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale > Sprogrotor.

Vælg, hvilke sprog/dialekter der skal være i rotoren:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale > Sprogrotor. Du justerer stemmens kvalitet eller talehastighed ved at trykke på knappen ud for sproget.
Du fjerner sprog fra rotoren eller ændrer sprogenes rækkefølge ved at trykke på Rediger, trykke på Slettetasten eller trække knappen skift rækkefølge op eller ned og derefter trykke på OK.

Indstil standarddialekten til det aktuelle iPhone-sprog:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale.

Hent en oplæsningsstemme med forbedret kvalitet:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale, tryk på et sprog, og tryk derefter på Forbedret kvalitet.
Hvis du bruger engelsk, kan du vælge at hente Alex, som er den samme amerikanske stemme med forbedret kvalitet, som bruges til VoiceOver på Mac-computere.

 

Brug iPhone med VoiceOver

Lås iPhone op:

Tryk på knappen Hjem eller Vågeblus til/fra, skub for at vælge knappen Lås op og tryk derefter to gange på skærmen.

Indtast adgangskoden lydløst:

For at undgå at adgangskoden læses op, når du indtaster den, skal du bruge håndskrift; se Skriv med din finger på side 152.

Åbn en app, slå en kontakt til eller fra, eller tryk på et emne:

Vælg emnet, og tryk derefter to gange på skærmen.

Tryk to gange på det valgte emne:

Find og marker det ønskede emne, og dobbelttryk eller splittryk på det.

Juster et mærke:

Vælg mærket, og skub derefter opad eller nedad med en finger.

Udfør en standardbevægelse:

Tryk to gange og hold fingeren på skærmen, indtil du hører tre stigende toner, og udfør derefter bevægelsen. Når du løfter din finger, bruges VoiceOver-bevægelserne igen. Du kan f.eks. trække et mærke til lydstyrke med fingeren i stedet for at skubbe op eller ned, vælge mærket, trykke to gange og holde fingeren nede, vente på de tre toner og derefter skubbe til venstre eller højre.

Rul i en liste eller et område på skærmen:

Skub opad eller nedad med tre fingre.

Rul løbende gennem en liste:

Tryk to gange, og hold fingeren nede, indtil du hører tre stigende toner, og træk derefter opad eller nedad.

Brug listeregisteret:

Nogle lister har et alfabetisk tabelregister langs højre side. Vælg registeret, og skub derefter op eller ned for at flytte gennem registeret. Du kan også trykke to gange, holde fingeren nede og derefter skubbe fingeren op eller ned.

 

 

Skift rækkefølge på en liste:

Du kan ændre rækkefølgen på emner i nogle lister, f.eks. emnerne i rotoren i indstillingerne til Tilgængelighed. Vælg i højre side af et emne, tryk to gange, og hold fingeren på det, indtil du hører tre stigende toner, og træk derefter opad eller nedad.

 

Åbn Meddelelsescenter:

Vælg et emne på statuslinjen, og skub derefter nedad med tre fingre. Du lukker Meddelelsescenter ved at udføre en zig-zag-bevægelse med to fingre (flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange).

Åbn Kontrolcenter:

Vælg et emne på statuslinjen, og skub derefter opad med tre fingre. Du fjerner Kontrolcenter ved at udføre en zig-zag-bevægelse med to fingre.

Skift apps:

Tryk to gange på knappen Hjem for at se åbne apps, og skub derefter til venstre eller højre med en finger for at vælge en app. Tryk to gange for at skifte til appen. Eller indstil rotoren til Handlinger, mens du ser åbne apps, og skub op eller ned.

Flyt rundt på emnerne på hjemmeskærmen:

Vælg et symbol på hjemmeskærmen, tryk to gange og hold fingeren på det, og træk derefter. Løft fingeren, når symbolet er på den nye placering. Træk symbolet til kanten af skærmen for at flytte det til en anden hjemmeskærm. Du kan fortsætte med at vælge og flytte emner, indtil du trykker på knappen Hjem.

Læs statusoplysninger om iPhone op:

Tryk på statuslinjen øverst på skærmen, og skub derefter til venstre eller højre for at høre oplysninger om tid, batteritid, Wi-Fi-signalstyrke m.m.

Læs meddelelser op:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver, og slå Læs altid meddelelser op til. Meddelelser, inklusive teksten i indgående tekstbeskeder, læses op, når de modtages, også selvom iPhone er låst.
Meddelelser, du ikke har hørt, gentages, når du låser iPhone op.

Slå skærmtæppe til eller fra:

Tryk tre gange med tre fingre. Når skærmtæppet er slået til, er skærmens indhold aktivt, selvom skærmen er slukket.

Lær at bruge VoiceOver-bevægelser

Når VoiceOver er slået til, har standardbevægelser på den berøringsfølsomme skærm en anden effekt, og med ekstra bevægelser kan du flytte rundt på skærmen og kontrollere individuelle emner.
VoiceOver-bevægelser inkluderer tryk og skub med to, tre og fire fingre. Du opnår de bedste resultater, når du bruger bevægelser med flere fingre, ved at slappe af og røre skærmen med en vis afstand mellem fingrene.

Du kan bruge forskellige teknikker til VoiceOver-bevægelser. Du kan f.eks. trykke med to fingre ved at bruge to fingre på den ene hånd eller en finger på hver hånd. Du kan endda bruge dine tommelfingre. Nogen bruger splittryk: I stedet for at vælge et emne og trykke to gange kan du holde en finger på et emne og trykke på skærmen med en anden finger.

Prøv forskellige metoder, indtil du finder ud af, hvad der passer bedst til dig. Hvis en bevægelse ikke virker, kan du prøve en hurtigere bevægelse, især når du trykker to gange og skubber. Du skubber ved at føre en eller flere fingre hurtigt hen over skærmen.

I VoiceOvers indstillinger kan du gå ind i et specielt område, hvor du kan øve dig på VoiceOver-bevægelser, uden at det har nogen indflydelse på iPhone eller dens indstillinger.

Brug af VoiceOver-bevægelser:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver og tryk derefter på Brug af VoiceOver. Klik på OK, når du er færdig. Hvis du ikke kan se knappen Brug af VoiceOver, skal du sørge for, at VoiceOver er slået til.

Her er nogle VoiceOver-bevægelser:

Navigere og læse

Tryk:

Vælg og læs emnet op.

Skub til højre eller venstre:

Vælg det næste eller forrige emne.

Skub opad eller nedad:

Afhænger af indstillingen af rotoren. Se Brug VoiceOver-rotoren på side 150.

Skub opad med to fingre:

Læs alt fra toppen af skærmen.

Skub nedad med to fingre:

Læs alt fra den aktuelle placering.

Tryk med to fingre:

Stop eller genoptag oplæsning.

“Zig-zag” med to fingre:

Flyt hurtigt to fingre frem og tilbage tre gange (som et “z” ) for at fjerne en advarsel eller gå tilbage til den foregående skærm.

Skub opad eller nedad med tre fingre:

Rul en side ad gangen.

Skub til venstre eller højre med tre fingre:

Gå til den næste eller forrige side (f.eks. på hjemmeskærmen eller i Værdipapirer).

Tryk med tre fingre:

Sig flere oplysninger, f.eks. positionen på en liste, eller om der er valgt tekst.

Tryk øverst på skærmen med fire fingre:

Vælg det første emne på siden.

Tryk nederst på skærmen med fire fingre:

Vælg det sidste emne på siden.

 

Aktivere

Tryk to gange:

Aktiver det valgte emne.

Tryk tre gange:

Marker et emne og dobbelttryk på det.

Splittryk:

I stedet for at vælge et emne og trykke to gange for at aktivere det, kan du holde en finger på et emne og derefter trykke på skærmen med en anden finger.

Tryk to gange, og hold fingeren nede (1 sekund) + standardbevægelse:

Brug en standardbevægelse. Når du trykker to gange og holder fingeren nede, fortæller du iPhone, at den skal fortolke den næste bevægelse som en standardbevægelse.
Du kan f.eks. trykke to gange og holde fingeren nede og derefter – uden at løfte fingeren – trække fingeren for at flytte et ikon.

Tryk to gange med to fingre:

Besvar eller afslut et opkald. Afspil eller sæt på pause i Musik, Videoer, Memoer eller Fotos. Tag et billede i Kamera. Start eller sæt optagelse på pause i Kamera eller Memoer. Start eller stop stopuret.

Tryk to gange med to fingre og hold nede:

Skift et emnes etiket for at gøre det lettere at finde og genkende det.

Tryk tre gange med to fingre:

Åbn Emnevælger.

Tryk to gange med tre fingre:

Slå talen i VoiceOver til eller fra.

Tryk tre gange med tre fingre:

Slå skærmtæppet til og fra.

 

Brug VoiceOver-rotoren

Brug rotoren til at vælge, hvad der skal ske, når du skubber op eller ned, mens VoiceOver er slået til, eller til at vælge særlige indtastningsmetoder, f.eks. Brailleinput på skærm eller Håndskrift.

Betjen rotoren:

Roter to fingre på skærmen omkring et punkt mellem fingrene.

Vælg rotorindstillinger:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor, og vælg de indstillinger, der skal inkluderes i rotoren.

 

De tilgængelige rotorindstillinger og deres effekt afhænger af, hvad du foretager dig.
Hvis du f.eks. læser en e-mail, kan du bruge rotoren til at skifte mellem at få læst tekst op ord for ord eller tegn for tegn, når du skubber op eller ned.
Hvis du gennemser en webside, kan du indstille rotoren til at læse hele teksten op (ord for ord eller tegn for tegn) eller til at hoppe til det næste emne af en bestemt type, f.eks. en overskrift eller en henvisning.

Når du bruger et Apple Trådløst tastatur til at styre VoiceOver, kan du bruge rotoren til at justere indstillingerne til blandt andet lydstyrke, talehastighed, stemmeleje eller fonetik, indtastningsekko og læsning af skilletegn. Se Brug VoiceOver med et Apple Trådløst tastatur på side 153.

Brug tastaturet på skærmen

Når du aktiverer et tekstfelt, der kan redigeres, vises tastaturet på skærmen (medmindre du har tilsluttet et Apple Trådløst tastatur).

Aktiver et tekstfelt:

Vælg tekstfeltet, og tryk to gange. Indsætningsmærket og tastaturet på skærmen vises.

Skriv tekst:

Skriv tegn med tastaturet på skærmen:

Normal indtastning:


Vælg en tast på tastaturet ved at skubbe til venstre eller højre og derefter trykke to gange for at skrive tegnet. Eller flyt en finger rundt på tastaturet for at vælge en tast, og hold fingeren på tasten, mens du trykker på skærmen med en anden finger. VoiceOver læser tasten op, når den er valgt, og igen, når tegnet er indtastet.

Indtastning med lyd:


Rør en tast på tastaturet for at vælge den, og løft derefter fingeren for at indtaste tegnet. Hvis du rører ved den forkerte tast, kan du lade fingeren glide hen til den ønskede tast. VoiceOver læser tegnet på hver tast op, når du rører den, men indtaster ikke tegnet, før du løfter fingeren.

Indtastning med tifingersystem:


VoiceOver er kun slået fra for tastaturet, så du kan skrive på samme måde, som når VoiceOver er slået fra.

Vælg indtastningsformat: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Indtastningsformat.
Du kan også indstille rotoren til Indtastningsfunkt. og derefter skubbe op eller ned.

 

Flyt indsætningsmærket:

Skub opad og nedad for at flytte indsætningsmærket fremad eller tilbage i teksten. Brug rotoren til at vælge, om du vil flytte indsætningsmærket tegn for tegn, ord for ord eller linje for linje. Flyt til begyndelsen eller slutningen ved at trykke to gange på teksten.

VoiceOver spiller en lyd, når indsætningsmærket flyttes, og læser det tegn, ord eller den linje op, som indsætningsmærket flyttes hen over. Når du flytter fremad ord for ord, anbringes indsætningsmærket efter hvert ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet. Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket efter det foregående ord og før mellemrummet eller skilletegnet efter ordet.

Flyt indsætningsmærket forbi skilletegnet i slutningen af et ord eller en sætning:

Brug rotoren til at skifte tilbage til tegnfunktion.

Når indsætningsmærket flyttes linje for linje, læser VoiceOver linjerne op, når du flytter hen over dem. Når du flytter fremad, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den næste linje (undtagen når du er nået til sidste linje i et afsnit, hvor indsætningsmærket flyttes til slutningen af den linje, der lige er læst op).
Når du flytter tilbage, anbringes indsætningsmærket i begyndelsen af den linje, der læses op.

Skift indtastningsfeedback:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Indtastningsfeedback.

Brug fonetik i indtastningsfeedback:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Brug fonetik. Teksten læses tegn for tegn. VoiceOver læser først tegnet op, derefter dets fonetiske navn, f.eks. “f”, og derefter “foxtrot”.

Slet et tegn:

Brug til alle indtastningsformaterne i VoiceOver. VoiceOver læser hvert tegn op, når det slettes. Hvis Skift stemmeleje er slået til, læser VoiceOver slettede tegn op i et lavere toneleje.

Vælg tekst:

Indstil rotoren til redigering, skub op eller ned for at vælge Vælg eller Vælg alt, og tryk derefter to gange. Hvis du vælger Vælg, vælges det ord, der er tættest på indsætningsmærket, når du trykker to gange. Du udvider eller formindsker det valgte ved at skubbe med to fingre for at fjerne lokalmenuen og derefter knibe indad.

Klip, kopier eller indsæt:

Indstil rotoren til redigering, vælg teksten, svirp op eller ned for at vælge Klip, Kopier eller Sæt ind, og tryk derefter to gange.

Fortryd:

Ryst iPhone, skub til venstre eller højre for at vælge den handling, der skal fortrydes, og tryk derefter to gange.

Indtast et tegn med accent:

Når du skriver med normalt indtastningsformat, skal du vælge det almindelige tegn og derefter trykke to gange og holde fingeren på det, indtil du hører en lyd, som betyder, at der vises alternative tegn. Træk til venstre eller højre for at vælge og høre valgmulighederne. Løft fingeren for at skrive det valgte. Når du skriver med tifingersystemet, skal du holde fingeren på et tegn, indtil de alternative tegn vises.

Skift tastatursprog:

Indstil rotoren til Sprog, og skub derefter op eller ned. Vælg “standardsprog” for at bruge det sprog, der er valgt i Sprog & område. Emnet Sprog vises kun i rotoren, hvis du vælger mere end et sprog i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Tale.

Skriv med din finger

Med håndskriftsfunktionen kan du indtaste tekst ved at skrive tegn på skærmen med fingeren. Ud over almindelig tekstindtastning kan du bruge håndskriftsfunktionen til at indtaste adgangskoden til iPhone lydløst eller åbne apps fra hjemmeskærmen.

Start håndskriftsfunktionen:

Brug rotoren til at vælge Håndskrift. Hvis håndskrift ikke findes i rotoren, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor og tilføje funktionen.

Vælg en tegntype:

Skub op eller ned med tre fingre for at vælge små bogstaver, tal, store bogstaver eller skilletegn.

Hør den valgte tegntype:

Tryk med tre fingre.

Indtast et tegn:
Spor tegnet på skærmen med en finger.

Indtast et mellemrum: Skub til højre med to fingre.

Gå til en ny linje: Skub til højre med tre fingre.

Slet tegnet før indsætningsmærket: Skub til venstre med to fingre.

Vælg et emne på hjemmeskærmen:
Begynd at skrive navnet på emnet. Hvis der er flere svar, skal du fortsætte med at skrive navnet, indtil det er entydigt, eller skubbe op eller ned med to fingre for at vælge mellem de aktuelle svar.

Indtast adgangskoden lydløst:
Indstil rotoren til Håndskrift på kodeskærmen, og skriv derefter tegnene i adgangskoden.

Hop til et bogstav i tabelregistreret: Vælg registeret til højre for tabellen, og skriv derefter bogstavet.

Indstil rotoren til en elementtype i en webbrowser: Skriv det første bogstav i en sides elementtype. Skriv f.eks. “l” for at gå videre til henvisninger ved at skubbe op eller ned, eller skriv “h” for at gå videre til overskrifter.

Afslut håndskriftsfunktionen: Drej rotoren til et andet emne.

Til toppen

Skriv braille på skærmen

Når Brailleinput på skærm er slået til, kan du bruge fingrene til at indtaste braillekoder med seks punkter eller forkortet braille direkte på skærmen på iPhone. Indtast koder med iPhone anbragt fladt foran dig (bordfunktion), eller hold iPhone, så skærmen vender væk fra dig, og du kroger fingrene for at trykke på skærmen (funktionen Bortvendt skærm).

Slå Brailleinput på skærm til: Brug rotoren til at vælge Brailleinput på skærm. Hvis du ikke finder emnet i rotoren, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor og tilføje det.

Indtast braillekoder: Placer iPhone fladt foran dig, eller hold den, så skærmen vender væk fra dig, og tryk derefter på skærmen med en eller flere fingre samtidig.

Juster de indtastede punkters position:

Du kan flytte de indtastede punkter, så de passer til dine naturlige fingerpositioner, ved at trykke samtidig på punkt 4, 5 og 6 med tre fingre på højre hånd og derefter straks trykke på punkt 1, 2 og 3 med tre fingre på venstre hånd.

Skift mellem braille med seks punkter og forkortet braille:

Skub til højre med tre fingre. Du indstiller standardværdien ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Brailleinput på skærm.

Indtast et mellemrum:

Skub til højre med en finger. (Skub til højre for dig selv, når du bruger funktionen Bortvendt skærm).

Slet det forrige tegn:

Skub til venstre med en finger.

Gennemgå staveforslag:

Skub op eller ned med en finger.

Vælg et emne på hjemmeskærmen:

Begynd at indtaste navnet på emnet. Hvis der er flere svar, skal du fortsætte med at skrive navnet, indtil det er entydigt, eller skubbe op eller ned med en finger for at vælge et delvist rigtigt svar.

Åbn den valgte app:

Skub mod højre med to fingre.

Slå brailleforkortelse til eller fra:

Skub til højre med tre fingre.

Oversæt straks (når forkortelse er aktiveret): Skub nedad med to fingre.

Stop indtastning af braille: Udfør en zigzagbevægelse med to fingre, eller indstil rotoren til et andet emne.

Brug VoiceOver med et Apple Trådløst tastatur

Du kan betjene VoiceOver vha. et Apple Trådløst tastatur, som er parret med iPhone. Se Brug et Apple Trådløst tastatur på side 31.

Brug VoiceOver-tastaturkommandoerne til at navigere på skærmen, vælge emner, læse skærmens indhold, justere rotoren og udføre andre VoiceOver-handlinger. De fleste tastaturkommandoer bruger ctrl-Alternativ-kombinationen, der er forkortet som “VO” i nedenstående tabel.

Du kan bruge VoiceOver-hjælp til at lære at bruge et tastaturlayout og de handlinger, der udføres, når du trykker på tastkombinationerne. VoiceOver-hjælp læser taster og tastaturkommandoer op, når du skriver dem, uden at udføre den tilhørende handling.

VoiceOver-tastaturkommandoer

VO = ctrl-Alternativ

Slå VoiceOver-hjælp til: VO–K

Slå VoiceOver-hjælp fra: Esc

Vælg det næste eller forrige emne: VO–højrepil eller VO–venstrepil

Tryk to gange for at aktivere det valgte emne: VO–mellemrumstast

Tryk på knappen Hjem: VO–H

Hold fingeren på det valgte emne: VO–Skift–M

Flyt til statuslinjen: VO–M

Læs fra den aktuelle placering: VO–A

Læs fra toppen: VO–B

Hold pause, eller genoptag oplæsning: Ctrl

Kopier senest talt tekst til udklipsholder: VO–Skift–C

Søg efter tekst: VO–F

Slå lyden i VoiceOver til eller fra: VO–S

Åbn Meddelelsescenter: Fn–VO–pil op

Åbn Kontrolcenter: Fn–VO–pil ned

Åbn Emnevælger: VO–I

Skift mærke på det valgte emne: VO–/

Tryk to gange med to fingre: VO–”-”

Juster rotoren: Brug Hurtig navigation (se nedenfor)

Skub opad eller nedad: VO–pil op eller VO–pil ned

Juster talerotoren: VO–Kommando–venstrepil eller VO–Kommando–højrepil

Juster den indstilling, som er angivet af talerotoren: VO–Kommando–pil op eller VO–Kommando–pil ned

Slå skærmtæppe til eller fra: VO–Skift–S

Vend tilbage til den forrige skærm: Esc

 

Hurtig navigation

Slå Hurtig navigation til for at betjene VoiceOver vha. piletasterne.

Slå Hurtig navigation til og fra: Venstrepil–højrepil

Vælg det næste eller forrige emne: Højrepil eller venstrepil

Vælg det næste eller forrige emne som anført af rotoren: Pil op eller pil ned

Vælg det første eller sidste emne: Ctrl–pil op eller ctrl–pil ned

Tryk to gange for at aktivere det valgte emne: Pil op–pil ned

Rul op, ned, til venstre eller til højre: Alternativ–pil op, Alternativ–pil ned, Alternativ–venstrepil eller Alternativ–højrepil

Juster rotoren: Pil op–venstrepil eller pil op–højrepil

 

Du kan også bruge taltasterne på et Apple Trådløst tastatur til at indtaste et telefonnummer i Telefon eller til at indtaste tal i Lommeregner.

Hurtig navigation med en tast til websurfing

Når du viser en webside, og hurtig navigation er slået til, kan du bruge følgende taster på tastaturet til hurtigt at navigere rundt på siden. Når du trykker på tasten, flyttes der til det næste emne af den angivne type. Du flytter til det forrige emne ved at holde Skiftetasten nede, mens du skriver bogstavet.

Overskrift: H

Henvisning: L

Tekstfelt: R

Knap: B

Kontrolelement på formular: C

Billede: I

Tabel: T

Statisk tekst: S

ARIA-landmærke: W

Liste: X

Emner af samme type: M

Overskrift på niveau 1: 1

Overskrift på niveau 2: 2

Overskrift på niveau 3: 3

Overskrift på niveau 4: 4

Overskrift på niveau 5: 5

Overskrift på niveau 6: 6

 

Tekstredigering

Brug disse kommandoer (med hurtig navigation slået fra) til at arbejde med tekst. VoiceOver læser teksten op, når du flytter indsætningsmærket.

Gå et tegn frem eller tilbage: Højrepil eller venstrepil

Gå et ord frem eller tilbage: Alternativ–højrepil eller Alternativ–venstrepil

Gå en linje op eller ned: Pil op eller pil ned

Gå til begyndelsen eller slutningen af linjen: Kommando–venstrepil eller Kommando–højrepil

Gå til begyndelsen eller slutningen af afsnittet: Alternativ-pil op eller Alternativ-pil ned

Gå til det forrige eller næste afsnit: Alternativ-pil op eller Alternativ-pil ned

Gå til toppen eller bunden af tekstfeltet: Kommando–pil op eller Kommando–pil ned

Vælg tekst, når du flytter: Skift + en af ovenstående kommandoer til flytning af indsætningsmærket

Vælg al tekst: Kommando–A

Kopier, klip eller indsæt den valgte tekst: Kommando–C, Kommando–X eller Kommando–V

Fortryd eller gentag sidste ændring: Kommando–Z eller Skift–Kommando–Z

 

Understøttelse af brailleskærme

Du kan bruge en Bluetooth-brailleskærm til at læse VoiceOver-resultater, og du kan bruge en brailleskærm med indtastningstaster og andre betjeningsmuligheder til at styre iPhone, når VoiceOver er slået til. Der findes en liste over understøttede brailleskærme på www.apple.com/dk/accessibility/ios/braille-display.html.

Tilslut en brailleskærm: Tænd for skærmen, gå til Indstillinger > Bluetooth, og slå Bluetooth til. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, og vælg skærmen.

Juster brailleindstillinger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille, hvor du kan:

Vælge forkortet, uforkortet med otte punkter eller uforkortet med seks punkter til brailleindtastning eller brailleresultat

Slå statuscellen til og vælge dens placering

Slå Nemeth-kode til for ligninger

Vise tastaturet på skærmen

Vælge, at siden automatisk skal vendes, når du panorerer

Slå automatisk brailleoversættelse fra

Skifte brailleoversættelsen fra Unified English

 

Du finder oplysninger om almindelige braillekommandoer til VoiceOver-navigation samt oplysninger om visse skærme på support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=da_DK.

Indstil sproget til VoiceOver: Gå til Indstillinger > Generelt > Sprog & område.

Hvis du skifter sprog på iPhone, skal du måske indstille sproget til VoiceOver og brailleskærmen igen.

Du kan indstille cellen længst til venstre eller højre op brailleskærmen til at give oplysninger om systemstatus og andre oplysninger: Eksempel:

Meddelelseshistorie indeholder en ulæst besked

Den aktuelle besked i Meddelelseshistorie er ikke læst

VoiceOver-tale er gjort lydløs

Spændingen på batteriet i iPhone er lav (under 20 % opladt)

iPhone er vendt om på siden

Skærmen er slået fra

Den aktuelle linje indeholder mere tekst til venstre

Den aktuelle linje indeholder mere tekst til højre

 

Indstil cellen længst til venstre eller længst til højre til at vise statusoplysninger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Braille > Statuscelle og tryk derefter på Venstre eller Højre.

Se en udvidet beskrivelse af statuscellen: Tryk på statuscellens markørknap på brailleskærmen.

Foretag telefonopkald med VoiceOver

Besvar eller afslut et opkald: Tryk to gange på skærmen med to fingre.

Når du foretager et telefonopkald, og VoiceOver er slået til, viser skærmen som standard den numeriske blok i stedet for opkaldsmulighederne.

Vis opkaldsmuligheder: Vælg knappen Skjul taster i nederste højre hjørne og tryk to gange.

Vis den numeriske blok igen: Vælg knappen Num. blok midt på skærmen, og tryk to gange.

Læs matematiske ligninger

VoiceOver kan læse matematiske ligninger op kodet vha.:

MathML på internettet

MathML eller LaTeX i iBooks Author

 

Hør en ligning: Få VoiceOver til at læse tekst op som normalt. VoiceOver siger “math”, før den begynder at læse en ligning.

Udforsk ligningen: Tryk to gange på den valgte ligning for at vise den på fuld skærm og flytte gennem den element for element. Skub til venstre eller højre for at læse elementer i ligningen. Brug rotoren til at vælge Symboler, Små udtryk, Medium udtryk eller Store udtryk, og skub derefter op eller ned for at høre det næste element i den valgte størrelse. Du kan fortsætte med at trykke to gange på det valgte element for at “bore dig ned” i ligningen, hvis du vil fokusere på det valgte element, og derefter skubbe til venstre eller højre, op eller ned, for at læse en del ad gangen.

Ligninger, som VoiceOver læser op, kan også vises på en brailleenhed vha. Nemeth-kode samt de koder, der bruges af Unified English Braille, britisk engelsk, fransk og græsk. Se Understøttelse af brailleskærme på side 155.

Brug VoiceOver med Safari

Søg på internettet: Vælg søgefeltet, skriv dit søgeudtryk, og skub derefter til højre eller venstre for at flytte op eller ned på listen over forslag til søgeudtryk. Tryk derefter to gange på skærmen for at søge på internettet med det valgte søgeudtryk.

Hop til det næste sideelement af en bestemt type: Indstil rotoren til elementtypen, og skub derefter op eller ned.

Indstil rotormuligheder til udforskning af internettet: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Rotor. Tryk for at vælge eller fravælge muligheder, eller træk opad eller nedad for at flytte et emne.

Spring billeder over under navigation: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > VoiceOver > Naviger i billeder. Du kan vælge at springe alle billeder over eller kun dem uden beskrivelser.

Formindsk rod på siden, og gør læsning og navigation nemmere: Vælg emnet Læser i Safaris adressefelt (ikke tilgængeligt på alle sider).

Hvis du parrer et Apple Trådløst tastatur med iPhone, kan du bruge hurtige navigationskommandoer med en tast til at navigere på websider. Se Brug VoiceOver med et Apple Trådløst tastatur på side 153.

Brug VoiceOver med Kort

Du kan bruge VoiceOver til at udforske et område, gennemse interessepunkter, følge veje, zoome ind og ud, vælge en knappenål eller få oplysninger om en lokalitet.

Udforsk kortet: Træk en finger rundt på skærmen, eller skub til venstre og højre for at flytte til et andet emne.

Zoom ind og ud: Vælg kortet, indstil rotoren til Zoom, og skub derefter op eller ned med en finger.

Panorer på kortet: Skub med tre fingre.

Udforsk synlige interessepunkter: Indstil rotoren til Interessepunkter, og skub derefter op eller ned med en finger.

Følg en vej: Hold fingeren på vejen, vent til du hører “Hold pause for at følge”, og flyt derefter fingeren langs vejen, mens du lytter til hjælpetonen. Tonelejet stiger, når du flytter væk fra vejen.

Vælg en knappenål: Rør ved en knappenål, eller skub til venstre eller højre for at vælge knappenålen.

Få oplysninger om en lokalitet: Når en knappenål er valgt, skal du trykke to gange for at se oplysningsflaget. Skub til venstre eller højre for at vælge knappen Mere info, og tryk derefter to gange for at vise siden med oplysninger.

Hør stikord til lokalitet, mens du bevæger dig omkring: Slå sporing med retning til for at høre gadenavne og interessepunkter, når du nærmer dig dem.

Rediger videoer og memoer med VoiceOver

Du kan bruge VoiceOver-bevægelser til at tilpasse optagelser af kameravideoer og memoer.

Tilpas en video: Når du ser en video i Fotos, skal du trykke to gange på skærmen for at vise betjeningspanelet til videoen og derefter vælge starten eller slutningen på tilpasningsværktøjet. Skub derefter opad for at trække til højre, eller skub nedad for at trække til venstre. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Du færdiggør tilpasningen ved at vælge Tilpas og trykke to gange.

Tilpas et memo: Vælg memoet i Memoer, tryk på Rediger, og tryk på Start tilpasning. Vælg begyndelsen eller slutningen af det valgte, tryk to gange og hold fingeren nede, og træk derefter for at justere. VoiceOver fortæller, med hvor lang tid den aktuelle position tilpasses i optagelsen. Tryk på Afspil for at se et eksempel på den tilpassede optagelse. Tryk på Tilpas, når du er tilfreds med optagelsen.

Zoom

Med mange apps kan du zoome ind eller ud på bestemte elementer.

Du kan f.eks. trykke to gange eller knibe ind for at zoome ind i Fotos eller udvide kolonner på websider i Safari. Der er også en generel zoomfunktion, som du kan bruge til at forstørre skærmen, uanset hvad du foretager dig. Du kan zoome hele skærmen (Zoom i fuld skærm) eller zoome en del af skærmen i et vindue, du kan ændre størrelsen på, og lade resten af skærmen have den normale størrelse (Vindues-zoom). Du kan også bruge Zoom sammen med VoiceOver.

Slå Zoom til og fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom. Eller brug tilgængelighedsgenvejen. Se Genveje på side 146.

Zoom ind og ud: Når Zoom er slået til, skal du trykke to gange på skærmen med tre fingre.

Juster forstørrelsen: Tryk to gange med tre fingre, og træk op eller ned. Tryk og træk-bevægelsen svarer til at trykke to gange, blot med den forskel, at du ikke løfter fingrene ved det andet tryk – i stedet trækker du fingrene på skærmen. Du kan også trykke tre gange med tre fingre og derefter trække mærket Zoomniveau i det viste betjeningspanel. Du begrænse den maksimale forstørrelse ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Maksimalt zoom.

Panorer for at se mere: Træk skærmen med tre fingre. Eller hold fingeren nær kanten af skærmen for at panorere til den side. Flyt din finger tættere til kanten for at panorere hurtigere.

Skift mellem Zoom i fuld skærm og Vinduezoom: Tryk tre gange med tre fingre, og tryk derefter på Vinduezoom eller Zoom i fuld skærm på den zoomstyreenhed, der vises. Du vælger den metode, der skal bruges, når du slår Zoom til, ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Zoom i område.

Gør zoomvinduet større eller mindre (Vinduezoom): Tryk tre gange med tre fingre, tryk på Skift objektivstørrelse, og træk derefter et af de runde håndtag, der vises.

Flyt zoomvinduet (Vinduezoom): Træk håndtaget nederst i zoomvinduet.

Vis zoomstyreenheden: Slå Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom, og slå Vis styreenhed til, eller tryk tre gange med tre fingre, og vælg derefter Vis styreenhed. Derefter kan du trykke to gange på den flydende knap med zoomstyreenheden for at zoome ind eller ud, trykke en gang på knappen for at få vist betjeningsmulighederne til zoom eller trække den for at panorere. Du flytter knappen med zoomstyreenheden ved at trykke på og holde fingeren på knappen og trække den til en ny placering. Du justerer gennemsigtigheden af zoomstyreenheden ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom > Synlighed ved passiv.

Få Zoom til at følge dine valg eller indsætningsmærket til tekst: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom, og slå Følg fokus til. Hvis du bruger VoiceOver og slår denne indstilling til, forstørrer zoomvinduet de enkelte elementer på skærmen, når du vælger dem ved at skubbe i VoiceOver.

Zoom ind på din indtastning uden at forstørre tastaturet: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Zoom, slå Følg fokus til, og slå derefter Zoom tastatur fra. Når du zoomer ind, mens du skriver (f.eks. i Beskeder og Noter), forstørres den tekst, du skriver, mens hele tastaturet stadig er synligt.

Vis den forstørrede del af skærmen med gråtoner eller inverterede farver: Tryk tre gange med tre fingre, og tryk derefter på Vælg filter på den zoomstyreenhed, der vises.

Når du bruger Zoom med et Apple Trådløst tastatur (se Brug et Apple Trådløst tastatur på side 31), følger skærmbilledet indsætningsmærket og sørger for, at det er i midten af skærmen.

Hvis du har en iPhone 6 eller iPhone 6 Plus, kan du slå Skærmzoom til for at se større betjeningsmuligheder på skærmen. Gå til Indstillinger > Skærm og lysstyrke > Vis.

Inverter farver, eller brug gråtoner

Du kan invertere farverne på skærmen eller skifte til gråtoner på iPhone, hvilket kan gøre det nemmere at læse på skærmen.

Inverter skærmfarverne: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå derefter Inverter farver til.

Se skærmen i gråtoner: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå derefter Gråtoner til.

Slå begge effekter til for at se inverterede gråtoner. Du kan også nøjes med at anvende effekterne til indholdet af zoomvinduet. Se Zoom på side 158.

Læs det valgte op

Selv når VoiceOver er slået fra kan du få iPhone til at læse tekst, du vælger, op. iPhone analyserer teksten for at bestemme sproget og læser derefter teksten op med den korrekte udtale.

Slå Læs det valgte op til:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tale. Her kan du også:

Vælge sprog, dialekt og stemmekvalitet

Justere talehastigheden

Vælge at fremhæve individuelle ord, når de læses op

 

Få tekst læst op:

Vælg teksten, og tryk på Læs op.

Du kan også få iPhone til at læse hele skærmen op for dig. Se Læs skærm op herunder.

Til toppen

Læs skærm op

iPhone kan læse skærmens indhold op for dig, selvom du ikke bruger VoiceOver.

Slå Læs skærm op til:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Tale.

Få iPhone til at læse op fra skærmen:

Skub ned fra toppen af skærmen med to fingre, eller sig “speak screen” til Siri. Brug de betjeningsmuligheder, der vises, til at sætte oplæsningen på pause eller justere hastigheden.

Fremhæv det, der læses op:

Slå Fremhæv indhold til under knappen Læs skærm op, når funktionen er slået til.

Du kan også få iPhone til kun at læse tekst op, som du vælger. Se Læs det valgte op ovenfor.

Til toppen

Oplæs auto-tekst

Oplæs auto-tekst læser de tekstrettelser og ændringer op, som iPhone foreslår, når du skriver.

Slå Oplæs auto-tekst til eller fra: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Oplæs auto-tekst.

Oplæs auto-tekst virker også med VoiceOver og Zoom.

Til toppen

Stor tekst, fed tekst og tekst med stor kontrast

Vis større tekst i apps som Indstillinger, Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder og Noter:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tekststørrelse, og juster derefter mærket. Du kan få vist endnu større tekst ved at gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Større tekst og derefter slå Større skrift til.

Vis fed tekst på iPhone: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå derefter Fed tekst til.

Forøg tekstens kontrast, når det er muligt: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå derefter Forøg kontrast til.

Til toppen

Knapfaconer

iPhone kan føje en farvet baggrundsfigur eller en understregning til knapper, så de er lettere at se.

Fremhæv knapper: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå derefter Knapfacon til.

Til toppen

Få mindre bevægelser på skærmen

Du kan stoppe visse skærmelementers bevægelse, f.eks. symboler og advarslers parallakseeffekt mod baggrunden, eller overgange mellem bevægelser.

Formindsk bevægelse: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og slå Formindsk bevægelse til.

Til toppen

Mærker på knappen Til/fra

For at gøre det lettere at se om en indstilling er slået til eller fra, kan du få iPhone til at vise et ekstra mærke på til/fra-knapper.

Tilføj mærker på knapper til indstilinger: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed og slå Til/fra-mærker til.

Til toppen

Ringetoner og vibrationer, der kan tildeles bestemte personer

Du kan tildele bestemte ringetoner til personer på din kontaktliste, så du kan høre, hvem der ringer.

Du kan også tildele vibrationsmønstre til meddelelser fra bestemte programmer, telefonopkald, FaceTime-opkald eller opkald eller beskeder fra specielle kontakter og til advarsler, du får om en række andre begivenheder, inklusive en ny telefonbesked, ny e-post, sendt e-post, tweets, Facebook-opslag og påmindelser. Vælg fra eksisterende mønstre, eller opret nye. Se Lyde og stilhed på side 35.

Du kan købe ringetoner fra iTunes Store på iPhone. Se Kapitel 22, iTunes Store, på side 115.

Til toppen

Videobeskrivelser

Videobeskrivelser er oplæste beskrivelser af videoscener. Hvis du har en video med videobeskrivelser, kan iPhone afspille dem.

Slå Videobeskrivelser til: Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Videobeskrivelser.

Til toppen

Høreapparater

Høreapparater med logoet Made for iPhone

Hvis du har høreapparater mærket Made for iPhone (fås til iPhone 4s og nyere modeller), kan du bruge iPhone til at justere apparatets indstillinger, streame lyd eller bruge iPhone som en ekstern mikrofon.

Til toppen

Dan par med iPhone:

Hvis dine høreapparater ikke vises i Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater, skal du parre dem med iPhone. Du starter med at åbne dækslet over batteriet på hvert høreapparat. På iPhone skal du derefter gå til Indstillinger > Bluetooth og kontrollere, at Bluetooth er slået til. Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater. Luk dækslet over batteriet i høreapparaterne, og vent, til høreapparaternes navn vises på listen med enheder (det kan tage ca. et minut). Når navnet vises, skal du trykke på det og svare på anmodningen om parring.

Når parringen er færdig, lyder en serie bip og en tone, og der vises et hak ud for høreapparaterne på listen med enheder. Parringen kan tage op til 60 sekunder.
Undlad at streame lyd eller bruge høreapparaterne på anden måde, før parringen er færdig.

Det skulle kun være nødvendigt at oprette parringen en gang. Måske gør din hørespecialist det for dig. Derefter opretter høreapparaterne forbindelse til iPhone igen, hver gang du tænder dem.

Til toppen

Juster indstillinger til høreapparat og se status:

Gå derefter til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater, eller vælg Høreapparater fra Tilgængelighedsgenvej. Se Genveje på side 146. Der vises først indstillinger til høreapparatet, efter du har parret dine høreapparater med iPhone.

Hvis du vil have adgang til genvejen fra låseskærmen, skal du gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Høreapparater > og slå Betjening på låst skærm til. Brug indstillingerne til at:

Kontrollere status for batteri i høreapparat.

Justere mikrofonens lydstyrke og equalizerindstillinger i forhold til omgivelserne.

Vælge det høreapparat (venstre, højre eller begge), der modtager lyd via streaming.

Kontrollere Lyt direkte.

 

Til toppen

Stream lyd til dine høreapparater:

Stream lyd fra Telefon, Siri, Musik, Videoer m.m. ved at vælge dine høreapparater på AirPlay-menuen .

Brug iPhone som en ekstern mikrofon:

Du kan bruge Lyt direkte til at streame lyd fra mikrofonen i iPhone til dine høreapparater.
Det kan måske hjælpe på hørelsen i nogle situationer, hvis du anbringer iPhone tættere på lydkilden. Tryk tre gange på knappen Hjem, vælg Høreapparater, og tryk på Start Lyt direkte.

Brug dine høreapparater med mere end en iOS-enhed:

Hvis du har mere end en enhed med iOS (f.eks. både en iPhone og en iPad), skifter høreapparaternes forbindelse automatisk fra den ene enhed til den anden, når du gør noget, der fremkalder lyd på den anden enhed, eller når du modtager et telefonopkald på iPhone.
Ændringer, du foretager af indstillingerne til høreapparaterne på en enhed, sendes automatisk til dine andre enheder med iOS.
Hvis du vil udnytte det, skal alle enhederne være på samme Wi-Fi-netværk og være logget ind på iCloud med samme Apple-id.

Høreapparatsfunktion

iPhone har en høreapparatsfunktion, som, når den er aktiveret, kan formindske forstyrrelser med nogle modeller af høreapparater.
Høreapparatsfunktion nedsætter sendestyrken i mobilradioen i GSM 1900 MHz-båndet og kan føre til nedsat 2G-mobildækning.

Arkiver høreapparatsfunktion:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Høreapparater.

Kompatibilitet med høreapparater

FCC har besluttet at følge reglerne for kompatibilitet med høreapparater (HAC, dvs. hearing aid compatibility) til digitale trådløse telefoner.
Disse regler kræver, at visse telefoner testes og vurderes i henhold til standarderne for høreapparaters kompatibilitet fra American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007 eller C63.19-2011.

ANSI-standarden for høreapparaters kompatibilitet indeholder to typer vurderinger:

Vurderingen “M” til mindsket radiofrekvensforstyrrelse, der åbner mulighed for akustisk kobling med høreapparater, der ikke bruger teleslynge

Vurderingen “T” til induktiv kobling med høreapparater, der bruger teleslynge

 

Disse vurderinger gives på en skala fra 1 til 4, hvor 4 er mest kompatibel. En telefon betragtes som kompatibel med høreapparater i henhold til FCC-reglerne, hvis den får vurderingen M3 eller M4 for akustisk kobling og T3 eller T4 for induktiv kobling.

Du kan se vurderinger af kompatibilitet mellem høreapparater og iPhone på support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=da_DK.

Vurderinger af kompatibilitet med høreapparater udgør ingen garanti for, at et bestemt høreapparat fungerer med en bestemt telefon. Nogle høreapparater fungerer måske godt med telefoner, der ikke opfylder kravene til bestemte vurderinger. Hvis du vil være sikker på, at et høreapparat og en telefon fungerer sammen, skal du prøve dem, inden du køber.

Nogle af de trådløse teknologier, denne telefon bruger, er testet og vurderet til brug sammen med høreapparater. Men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der bruges i telefonen og endnu ikke er testet til brug med høreapparater. Det er vigtigt at afprøve de forskellige funktioner i denne telefon grundigt og på forskellige steder sammen med høreapparatet eller cochlear-implantatet for at finde ud af, om du evt. hører forstyrrende støj. Bed udbyderen eller Apple om oplysninger om kompatibilitet med høreapparater. Henvend dig til operatøren eller telefonforhandleren, hvis du har spørgsmål om retur- og byttepolitikken.

Til toppen

Monolyd og balance

Monolyd kombinerer den venstre og højre stereokanal til et monosignal, der afspilles i begge kanaler.
Du kan justere balancen på monosignalet for at få en bedre lydstyrke i højre og venstre kanal.

Slå Monolyd til eller fra:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Monolyd.

Juster balancen:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed, og træk derefter mærket Venstre-højre stereo balance.

Til toppen

Undertekster og closed captions

Appen Videoer indholder en knap kaldet Andet spor , som du kan trykke på for at vælge undertekster og captions i den video, du ser.
Der vises normalt standardundertekster og -captions, men hvis du foretrækker specielle captions som undertekster for døve og hørehæmmede (SDH), kan du indstille iPhone til at vise dem i stedet, når de er tilgængelige.

Foretræk tilgængelige undertekster og closed captions til de hørehæmmede på listen over tilgængelige undertekster og captions:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster, og slå Closed Captions + SDH til. Det slår også undertekster og captions til i appen Videoer.

Vælg mellem tilgængelige undertekster og captions:
Tryk på , mens du ser en video i Videoer.

Tilpas dine undertekster og captions:

Gå til Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Undertekster & billedtekster > Format, hvor du kan vælge et eksisterende caption-format eller oprette dit eget format baseret på:

Skrift, størrelse og farve

Baggrundsfarve og opacitet

Tekstopacitet, kantformat og markering

 

Det er ikke alle videoer, der indeholder closed captions.

Til toppen