Detaljeret beskrivelse af alle funktioner i Milestone 311

Her kan du hente et word dokument indeholdende samme tekst som du kan læse her på skærmen.

1. Valg af program og generelle funktioner for enheden

1.1. Til/Fra (automatisk sluk)

Milestone 311 har ingen tænd/sluk kontakt. Efter ti minutter uden aktivitet, slukker enheden automatisk for at spare på batteriet ( så længe den ikke er tilsluttet opladeren eller et USB kabel med strøm). Milestone vil blive reaktiveret ved at trykke en af de fem knapper på oversiden. Den beøver cirka et sekund for at fungere igen. Som følge heraf vil optagelse efter den automatiske slukning starte med et sekund forsinkelse. Efterfølgende optagelser vil starte umiddelbart efter at man har trykket "Optag" knappen.

1.2. Valg af program

Trykkes “Vælg” knappen skifter Milestone 311 imellem de tre mulige programmer, "stemmeoptager med intern hukommelse”, “stemmeoptager med hukommelseskort” og “MP3 afspiller”. Det valgte program og den aktive mappe annonceres ved brug af en indspillet meddelelse. Det valgte program, den aktive mappe og aktive meddelelse huskes, når enheden automatisk slukkes.
Efter reaktivering vender enheden tilbage til samme program, mappe og meddelelse som inden, den automatisk slukkede. De tre programmer annonceres som “intern hukommelse“, “hukommelseskort stemmeoptager” og “MP3 afspiller“.

1.3. Lydstyrkekontrol

For at forøge lydstyrken holdes “Tilstand” knappen (nederste knap med et fremhævet kryds) trykket ned, mens der yderligere trykkes på højre pileknap. For at formindske lydstyrken trykkes tilsvarende den venstre pileknap. For hvert tryk på venstre eller højre pil ændres lydstyrken et niveau. Totalt kan der vælges imellem 12 lydstyrkeniveauer. Hvis lydstyrken ændres under afspilning af en meddelelse, vil afspilningen fortsætte med det justerede lydniveau.
Hvis lydstyrken ændres under en pause, afspilles meddelelserne “Op” eller “Ned” med det justerede lydniveau. Der vil lyde et lydsignal, når det maksimale eller minimale lydstyrkeniveau nåes i pausetilstand. I stedet for at trykke piletasterne flere gange kan du også holde dem nedtrykket kontinuerligt. Efter cirka et sekund vil lydstyrken starte med at ændre sig kontinuerligt i den valgte retning.

1.4. Låsning af tastatur

For at låse tastaturet holdes “Tilstand” knappen (nederste knap med en fremhævet kryds) nedtrykket, mens “Optag” knappen samtidigt trykkes (øverste knap, kugleformet med en forsænkning i midten). Derefter er alle funktioner i enheden deaktiveret. Dette indikeres med meddelelsen “Tastatur låst“. For at låse tastaturet op trykkes den samme kombination af knapper igen. Enheden vil kvittere for dette med meddelelsen “tastatur aktivt“.

Bemærk: For at spare på batteriet vil enheden automatisk slukke efter 10 minutter uden aktivitet. Milestone vil blive reaktiveret ved at trykke en af de fem knapper på oversiden. Bemærk venligst, at dette ikke vil låse tastaturet op.

1.5. Hukommelsesstatus og statuscheck

For at checke status af hukommelse og batteri trykkes “Tilstand” knappen (nederste knap, forsynet med et fremhævet kryds) for mindst 1.5 sekund. Derefter vil du høre en meddelelse, som indikerer status af hukommelse og batteri. Batteristatus indikeres i et ud af fire niveauer. De er: “Batteri fuldt opladet”, Batteri opladet”, “Oplad venligst batteri” og “Opladning af batteri haster”. Når du kommer til tredje niveau (“Oplad venligst batteri”), svarer det til, at cirka 40% af batteriet opladning stadig er tilbage. Hukommelsesstatus vil fortælle dig, hvilken hukommelse samt mappe, der aktuelt er aktiv, samt hvor meget af den aktive hukommelse der stadig er ledig for optagelse, for eksempel “Hukommelseskort stemmeoptager, 3, 256 MB, 30% ledigt”.

Ved niveau fire af batteristatus (det vil sige “Opladning af batteri haster”) kan der ikke længere foretages indspilning for at beskytte allerede indspillede meddelelser. Afspilning er stadig muligt, og de indspillede meddelelser er beskyttede. Fire meget korte lavfrekvente advarselslyde gives efter afspilning af en meddelelse for at advare brugeren om at genoplade batteriet. Ved niveau fire af batteristatus bibeholdes ingen brugerindstillinger af lydstyrke, ved pause eller tilsvarende kommandoer, når enheden automatisk slukker. Dette igen for at sikre allerede indspillede meddelelser. Hvis niveau fire af batteristatus nåes under en optagelse, vil enheden automatisk afbryde optagelsen, og annoncere batteristatus. Den udførte optagelse gemmes korrekt op til det punkt, hvor batteristatus lydsignalerne blev hørt.

Det indbyggede genopladelige højkapacitets batteri giver cirka 10 timers brug på en fuld opladning, når der optages igennem den interne mikrofon og afspilles over hovedtelefoner. Aktuelt forbrug varierer efter konkret brug af enheden. Det mindste strømforbrug sker ved kontinuerlig optagelse igennem den interne mikrofon. Det største strømforbrug sker ved afspilning igennem den indbyggede højttaler ved høj lydstyrke.

1.6. Batteri oplader.

Det indbyggede batteri kan oplades ved at tilslutte Milestone 311 til opladeren, eller ved at tilslutte enheden til en computer igennem USB kablet. Tilslutningen for opladeren findes i den højre side på overkanten af enheden væk fra dig.
Tilslutningen for USB kablet findes i midten på den samme side. Starten på genopladningen kvitteres med et langt “lavfrekvent” lydsignal et par sekunder efter, at opladningen er startet. Under opladning vil den røde lysdiode blinke omkring hvert tredje sekund. Check venligst opladeren, hvis dette “lavfrekvent” lydsignal ikke høres efter tilslutning af kablet. Ved brug af lader check efter, om der er strøm på denne. Hvis der anvendes USB kabel, checkes computeren. Der høres et lydsignal, hvis batteriet allerede er fuldt opladet.
Du kan nemt checke for det sidste ved at trykke “Tilstand” knappen (nederste knap med et fremhævet kryds) for 1.5 sekund. Du kan til ethvert tidspunkt genoplade batterierne for din Milestone 311. Hukommelseseffekten, kendt fra nikkel-metal hydride batterierne, er ikke tilfældet her, da denne stemmeoptager indeholder et genopladeligt lithium batteri. Du kan derfor genoplade din Milestone 311, så ofte du ønsker for at sikre tilstrækkeligt med strøm for dine programmer. Et opladningsforløb for et helt tomt batteri vil ikke være på mere end fire timer. Du behøver ikke at fjerne laderen på dette tidspunkt, eftersom opladningen automatisk afbrydes.

1.7. Brug af hovedtelefoner

Indspillede meddelelser såvel som musikfiler kan afspilles over den indbyggede højttaler i Milestone 311 eller igennem eksterne hovedtelefoner. For bedst muligt resultat anvendes hovedtelefoner med en impedans på 32 ohm. Hovedtelefon stikket skal være standard 3.5 mm.

1.8. Brug af eksterne optagelseskilder

Milestone 311 har to mulige kilder for optagelse. Man kan enten bruge den indbyggede mikrofon eller en ekstern audiokilde, tilsluttet igennem linieindgangen, for at foretage højkvalitets optagelser. Linieindgangen er designet for direkte tilslutning af hovedtelefonudgang på audioenheder såsom CD-afspiller, radio, computer eller båndafspiller. For bedst resultat sættes lydstyrken for hovedtelefon udgangen til lav. Eksterne mikrofoner forudsætter en forforstærker til at hæve signalet til det nødvendige niveau. Din Milestone 311 forhandler kan eventuelt fortælle dig om mulige enheder og leverandører.

2. Stemmeoptager

2.1. Hovedformål

Hovedformålet med "stemmeoptager med intern hukommelse" er at optage stemmemeddelelser såsom indkøbslister, planlagte ting og adresser eller andre ting med en total indspilletid på op til to timer. Antallet af selvstændige optagelser indenfor disse to timer er ikke begrænset.

Hovedformålet med “stemmeoptager med et hukommelseskort” er at optage stemmemeddelelser eller andre lyde med en total indspilletid på mere end to timer, og at foretage optagelser over linieindgangen fra ekstern mikrofon eller andre audioenheder.
Den grundlæggende funktionalitet og betjening for disse funktioner er identiske i begge programmer. For forbedret datahåndtering i begge programmer, gemmes de indspillede meddelelser i en ud af fem mulige mapper.

2.2. Optagelse

2.2.1. Kort optagelse

For at optage meddelelser trykkes “Optag” knappen (øverste knap, kugleformet med en lille forsænkning), og hold den trykket under optagelsen. For bedst mulig resultat tales med normal lydstyrke, og enheden holdes cirka 10 cm (4 tommer) fra din mund.

Milestone 311 gemmer de indspillede meddelelser i en ud af fem valgbare mapper. Mapperne har de interne navne M1 til M5.

Bemærk: Hvis du ændrer navnene på mapperne ved hjælp af en computer, vil du ikke længere kunne finde dem med stemmeoptager programmet. Omdøbes mapperne vil forbindelsen imellem meddelelser og mapper være fjernet. Men meddelelserne er ikke mistet, og kan igen afspilles enten ved at ændre navnene på mapperne tilbage igen til M1 til M5, eller ved at bruge MP3 afspiller programmet i Milestone 311 til at afspille MP3 filer fra en vilkårlig mappe.

2.2.2. Kontinuerlig optagelse

Som alternativt til at holde en knap trykket hele tiden under en optagelse kan du starte en kontinuerlig optagelse. Tryk “Optag” knappen (den øverste knap, kugleformet med en forsænkning i midten), og tryk derefter “Afspil” knappen (midterste knappen uden noget symbol). Enheden vil kvittere for start af kontinuerlig optagelse med lydsekvensen “lavfrekvent-højfrekvent”. For at afslutte kontinuerlig optagelse trykkes kort “Optag” knappen (øverste knap, kugleformet med en forsænkning i midten) igen. Enheden vil kvittere for slut på kontinuerlig optagelse med den modsatte lydsekvens “højfrekvent-lavfrekvent”.

2.2.3. Optagelse igennem linieindgang

Når programmet "stemmeoptager med hukommelseskort" anvendes, kan optagelser fra ekstern mikrofon og andre audiokilder udføres igennem linieindgangen. For at vælge linieindgang som kilde for den næste optagelse trykkes "Vælg" knappen og begge pileknapper. Du kan nu udføre enten en kort optagelse eller en kontinuerlig optagelse. Efter afslutning af optagelsen, eller hvis der trykkes en anden knap en "Optag" knappen, vil valget af linieindgang blive annulleret, og en efterfølgende optagelse vil ske med den indbyggede mikrofon som kilde.

2.2.4. Skrivebeskyttelse af hukommelseskort

Hukommelseskort er udstyret med en lille kontakt for skrivebeskyttelse. Milestone 311 genkender og honorerer denne indstilling. Hvis der forsøges at optage på et skrivebeskyttet hukommelseskort, vil meddelelsen “Skrivebeskyttet” blive afspillet. Den indbyggede hukommelse kan ikke skrivebeskyttes.

2.2.5. Tekniske detaljer knyttet til optagefunktionen

Optagelser på hukommelseskort udføres i 192 kbps MP3 format. Dette svarer til en fortræffelig lydkvalitet. Almindelige stemmeoptagelser med den indbyggede mikrofon udføres med 24 kbps. Opløsningen for optagelse er altid 16 bit ved en samplinhastighed på 44.1 KHz (linieindgang) eller 32 KHz (mikrofon).

Hvis hukommelsen allerede er fuld, når der forsøges en optalagelse, eller blive fuld under en optagelse, vil meddelelsen "Hukommelse fuld" blive afspillet.
Hvis hukommelseskortet fjernes under en optagelse til hukommelseskortet, vil meddelelsen "Intet hukommelseskort" blive afspillet.

Integriteten af en indspillet meddelelse kan ikke garanteres, hvis hukommelseskortet fjernes under optagelsen. I værste tilfælde kan det blive nødvendigt at formatere hukommelseskortet igen, hvorved alle gemte meddelelser vil være tabt.
Brugeren bliver i dette tilfælde anmodet om at undersøge status af hukommelseskortet med en computer og et disk reparationsværktøj, efter at kortet igen er sat ind i Milestone 311.

Filnavne for indspillede meddelelser tildeles automatisk af enheden ved optagetidspunktet. Den første fil kaldes “M001.mp3”.
M” står for meddelelse, og cifrene “001” er et fortløbende nummer. Den anden meddelelse kaldes “M002.mp3”. Enheden gentildeler automatisk filnavne for at kunne holde den logiske rækkefølge, hvis en optagelse sættes ind imellem allerede eksisterende meddelelser.

Yderligere MP3 filer kan afspilles på samme måde som en indspillet meddelelse, hvis MP3 filerne er blevet overført via en USB opkobling til de mapper, der er stillet til rådighed. Rækkefølgen for afspilning er alfabetisk.

2.3. Afspilning

For at afspille meddelelser trykkes "Afspil" knappen (midterste knap uden noget symbol). Den samme knap har også en pausefunktion. Du kan holde pause i afspilningen af en meddelse ved igen at trykke “Afspil” knappen, og du kan nemt genoptage afspilningen ved at trykke “Afspil” knappen endnu en gang.
Når du når til slut på en meddelelse, vil enheden automatisk stoppe afspilningen. Trykkes “Afspil” knappen på dette tidspunkt, vil meddelelsen igen blive afspillet fra begyndelsen.

Hvis du vil afspille en meddelelse, som allerede afspilles, forfra, skal du blot trykke venstre pileknap, efter at meddelelsen er blevet afspillet i mere end tre sekunder. Hvis du trykker venstre pileknap, inden meddelelsen er blevet afspillet i mere end tre sekunder, vil dette bringe dig til begyndelsen af den forrige meddelelse.

Når du skifter program eller mappe, vil enheden huske den aktuelle meddelelse og eventuelle pauser, og vende tilbage til samme position, når den samme mappe igen vælges. Dette gælder for alle mapper.

2.4. Afspilning af forrige og næste meddelelse

Brugen af “Fremadspoling/Tilbagespoling” vil vælge næste/forrige meddelelse, og automatisk afspille den. Du kan til ethvert tidspunkt stoppe afspilningen ved at trykke "Afspil" knappen (midterste knap uden noget symbol). Med “Tilbagespoling” knappen eller venstre pileknap (venstre knap med en fremhævet venstre pil) hopper du til starten af den aktuelle meddelelse.
Hvis du trykker "Tilbagespoling" knappen, inden meddelelsen er blevet afspillet for mere end tre sekunder, vil dette bringe dig til begyndelsen af den forrige meddelelse. Hoppet sker, når du slipper knappen for at kunne skelne det fra dens rullefunktion.
Ved at trykke “Tilbagespoling” eller “Fremadspoling” flere gange kan du hurtigt hoppe imellem meddelelser.

Når den sidste meddelelse er nået, kan der ikke hoppes yderligere fremad. Hvis der forsøges, vil der blive givet et lydsignal. Det samme gælder for hop baglæns.

2.5. Hop til første eller sidste meddelelse i en mappe

For at nå den første indspillede meddelelse i en mappe trykkes og holdes venstre pileknap, idet "Afspil" knappen (midterste knap uden noget symbol) trykkes hurtigt samtidigt. Den første meddelelse afspilles. Den sidste meddelelse i en mappe kan nåes på samme måde ved at trykke og holde højre pileknap og kort trykke "Afspil" knappen.

2.6. Rulning (navigering i en lang meddelelse)

For hurtigt at navigere igennem en lang meddelelse holdes venstre eller højre pileknap trykket hele tiden. Rulning, som kendes fra CD-afspillere, vil starte efter cirka et sekund. Rullehastigheden vil forøges hen over tiden fra omkring tre gange hastighed til en maksimal hastighed på cirka 20 gange.

2.7. Slette meddelelser

2.7.1. Slette en meddelelse

Afspil meddelelsen, du ønsker at slette. Mens meddelelsen afspilles, tryk og hold ned “Tilstand” knappen (nederste knap med et fremhævet kryds), og tryk kort “Afspil” knappen (midterste knap uden symbol). Kommandoen vil blive udført, når du slipper knapperne. Et kort bip vil lyde, som en bekræftelse herpå.
En meddelelse kan slettes, mens den afspilles, eller op til 10 sekunder efter, at afspilningen er stoppet.

2.7.2. Sletning af alle meddelelser i en mappe i en retning

Tryk tre-knap kombinationen “Tilstand”-“Afspil”-“Fremadspoling” eller “Tilstand”-“Afspil”-“Tilbagespoling” henholdsvis for at slette alle meddelelser i en mappe i en bestemt retning. Tre-knap kombinationen skal være trykket for to sekunder. Sletning vil inkludere den meddelelse, som afspillemarkøren er placeret på, når kommandoen gives. To lange lydsignaler vil lyde som kvittering på sletteproceduren. Det ene ved start på sletningen, og det andet, når sletningen er færdig.

Bemærk: Denne funktion er kun mulig, når er holdes pause. Den kan tage lidt tid at blive færdig (et par sekunder eller endog minutter), hvis der er tale om et stort antal meddelelser eller meget lange meddelelser.

2.7.3. Slette alle meddelelser i en mappe.

Af sikkerhedsmæssige grunde findes der ikke nogen enkel funktion til at slette alle meddelelser på en gang i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet.
Alle meddelelser i en mappe kan slettes ved at starte med den første meddelelse og slette fremad, eller med den sidste meddelelse og slette baglæns.
Alternativt kan en hel mappe eller alle meddelelser i en mappe slettes ved brug af en computer. Den mest effektive måde at slette et helt hukommelseskort er også ved brug af en computer opkobling.

2.8. Valg af mappe

I stemmeoptagelse programmet håndterer Milestone 311 fem mapper i den interne hukommelse og på indsatte hukommelseskort.
Hver mappe kan direkte vælges ved brug af en to-knaps kombination. Til brug for dette skal du holde “Vælg” knappen trykket, og kort trykke en af knapperne på oversiden af enheden. “Optag” for mappe 1, “Tilbagespoling” for mappe 2, “Afspil” for mappe 3, “Fremadspoling” for mappe 4 og “Tilstand” for mappe 5. Hver gang, der vælges en mappe, eller hvis der skiftes aktivt program, vil navnet på mappen annonceres som “1”, “2”, osv..

2.9. Stemmenavngivning af mapper

For at skifte stemmenavngivningen af en mappe, skal den samme to-knaps kombination, som anvendes til at vælge mappen, trykkes og holdes nede for optagelse.
Optagelsen starter efter et sikkerhedsinterval på fire sekunder, og slutter, når knapperne slippes. Enheden signalerer starten af optagelsen med en lydsekvens "lavfrekvent-højfrekvent", og slut på optagelse med lydsekvensen "højfrekvens-lavfrekvens". Den nye stemmeetikette høres næste gang, mappen vælges.

Den indspillede stemmeetikette vil ikke blive brugt, hvis optagelsen er kortere en 0.5 sekund, og den gamle stemmeetikette vil forblive intakt. En stemmeetikette kan til ethvert tidspunkt ændres ved at indspille en ny. For helt at fjerne egne indspillede stemmeetiketter og gendanne de oprindelige etiketter “1” til “5”, skal du slette filen “FOLDER.NAM” i den pågældende mappe ved brug af en computer.

3. Hukommelseskort

3.1. Hovedformål

Hukommelseskort anvendes til at indspille stemmemeddelelser eller andre lyde med en total indspilletid på mere end to timer samt linieindgang optagelser fra ekstern mikrofon og andre audioenheder. Audiofiler i MP3 format, som er ført over til Milestone 311 via en computer, gemmes for det meste også på hukommelseskort.
Ekstra hukommelseskort gør det nemt at udveksle audiofiler i MP3 format imellem personer såvel som at udføre data backup af MP3 filer.

3.2. Brugbare hukommelseskort

Alle kommercielt tilgængelige SD hukommelseskort (“Secure Digital”) kan anvendes i forbindelse med Milestone 311. Disse hukommelseskort er allerede formaterede, og kan anvendes i Milestone 311 uden yderligere forberedelse. Alternativt kan også ældre MMC hukommelseskort (“Multimedia Card”) anvendes. Bemærk venligst, at MMC hukommelseskort er vanskeligere at anvende, da det er muligt at sætte dem forkert ind i Milestone 311.

Hukommelsestørrelse måles i megabyte (MB). Omkring 1000 megabyte udgør tilsammen en gigabyte (GB). På nuværende tidspunkt (efteråret 2005) findes der hukommelseskort i området fra 256 MB til 1 GB. Maksimal kortstørrelse for Milestone 311 er på nuværende tidspunkt 2 GB.

3.3. Indsætte og fjerne

Hukommelseskort skal sættes ind i hukommelseskort sprækken på siden af enheden. Den korrekte orientering er, at kontakterne på hukommelseskortet vender opad og ind imod tastaturet på Milestone 311. På SD kort kan kontakterne nemt findes ved det afskårne hjørne. Med MMC kort er det sværere at finde kontakterne, fordi markeringen er meget lille. I modsætning til MMC kort kan SD kort ikke indsættes forkert i Milestone 311 (undtagen ved brug af kræfter). Kortet skal skubbes ind, indtil omkring 2 mm (0.1") af det rager udenfor. Dette mærkes også ved at der aktiveres en låsemekanisme. Trykkes hukommelseskortet endnu længere ind, frigives låsemekanismen, og hukommelseskortet kan tages ud. Efter at hukommelseskortet er sat ind, er det låst på plads, så det ikke kan falde ud under brug. Vær venligst opmærksom på, at brug af kraft eller små rystelser kan deaktivere låsemekanismen, så man kan miste kortet på denne måde. Når der sættes et hukommelseskort i en aktiv Milestone 311, vil der blive kvitteret, når kortet er klar til brug ved lydsekvensen “lavfrekvent-højfrekvent”.
Hvis funktioner forudsætter, at et hukommelseskort er valgt, uden at der findes noget sat ind i Milestone 311, vil enheden signalere dette med meddelelsen "Intet hukommelseskort”. Hvis Milestone 311 ikke finder den nødvendige formatering på et hukommelseskort, afspilles meddelelsen "Intet filsystem. Formatér venligst igennem en PC opkobling". Se venligst kapitel 5 "Fejlretning" for en beskrivelse af de nødvendige skridt.

SD hukommelseskort er udstyret med en lille kontakt for skrivebeskyttelse. Kontakten findes på siden af kortet ved det større hak. Den kan flyttes op og ned med en fingernejl. Afstanden, kontakten flytter sig, er omkring 3 mm (0.1”).
Skrivebeskyttelse er aktiveret, når kontakten er længst væk fra kontakterne på hukommelseskortet. Hvis der forsøges at optage på et skrivebeskyttet hukommelseskort, vil meddelelsen “Skrivebeskyttet” blive afspillet.

4. MP3 afspiller

4.1. Hovedformål

MP3 afspilleren afspiller audiofil i MP3 format såsom musik, stemmeoptagelser og lydbøger fra et indsat hukommelseskort. Den akustisk understøttede navigeringsfunktioner gør det nemt for brugeren at navigere imellem mapper og undermapper uden at miste orienteringen. Hver mappe kan yderligere være akustisk navngivet med en indspillet titel. Generelt vil datastrukturen med alle de ønskede mapper blive sammensat på en computer og overført til Milestone 311 via en USB opkobling.
Bagefter kan du anvende Milestone 311 til at flytte frit i denne datastruktur, lytte til MP3 filer, og tilføje stemmeetiketter til mapperne.

4.2. Afspilning

For at afspille meddelelser trykkes "Afspil" knappen (midterste knap uden noget symbol). Den samme knap har også en pausefunktion. Du kan holde pause i afspilningen af en meddelelse ved igen at trykke “Afspil” knappen, og du kan nemt genoptage afspilningen ved at trykke “Afspil” knappen endnu en gang.
Milestone 311 vil automatisk afspille alle MP3 filer i den valgte mappe. Efter at afspilningen er færdig, stopper enheden automatisk, og vil vende tilbage til starten af den første fil i mappen. På dette tidspunkt kan du genstarte afspilningen, eller navigere til en anden mappe.

Hvis automatisk fortsættelse af afspilning henover hele mappestrukturen er ønsket, skal hver mappe indeholde en fil med navnet “AUTONEXT.YES”. Denne fil skal være tom (med størrelsen nul). Automatisk vandring igennem hele mappestrukturen er specielt nyttig, når der lyttes til nyhedsaviser, der er struktureret i mapper. Disse strukturer genereres normalt automatisk, og en “AUTONEXT.YES” fil kan også genereres automatisk for hver mappe.

4.3. Navigering

Navigering i et hieraki på alle niveauer kan foretages med “Fremadspoling” og “Tilbagespoling” knapperne. “Optag” og “Tilstand” knappern benyttes til at navigere fra et hieraki til et andet hieraki på alle niveauer.

4.3.1. Navigering i et hieraki på alle niveauer

“Fremadspoling”/”Tilbagespoling” benyttes til at vælge næste/forrige fil eller næste/forrige mappe. Med “Tilbagespoling” knappen kan du hoppe til starten af den aktuelle meddelelse. Hvis du trykker "Tilbagespoling" knappen, inden meddelelsen er blevet afspillet for mere end tre sekunder, vil dette bringe dig til begyndelsen af den forrige meddelelse.

For at komme til den første indspillede meddelelse i en mappe, eller for at komme til den første undermappe i en mappe trykkes og holdes venstre pileknap, mens "Afspil" knappen samtidigt trykkes hurtigt. Den sidste indspillede meddelelse/sidste undermappe kan nås på samme måde ved at trykke og holde højre pileknap og kort trykke "Afspil" knappen.

For hurtigt at navigere igennem en lang meddelelse holdes venstre eller højre pileknap trykket hele tiden. Rulning, som kendes fra CD-afspillere, vil starte efter cirka et sekund. Rullehastigheden vil forøges hen over tiden fra omkring tre gange hastighed til en maksimal hastighed på cirka 20 gange. Når pileknappen slippes, genoptages afspilningen ved normal hastighed.

4.3.2. Navigering fra et hieraki til et andet

For at gå ind i en mappe skal du trykke "Tilstand" knappen, mens du er placeret på mappen. Du vil vide, at du er placeret på en mappe, fordi meddelelsen “Mappe…” vil blive afspillet, når du navigerer til mappen. Trykkes “Tilstand” knappen, mens du ikke er på en mappe, vil aktivere et lydsignal. Trykkes “Afspil” knappen vil den enten vælge en mappe, eller afspille næste mulige MP3 fil.

Tryk på "Optag" vil altid bringe brugeren et niveau op i den hierakiske struktur, hvis niveauet findes. Hvis brugeren allerede er på det højeste niveau, vil der komme et lydsignal.

Skift i et hierakisk niveau annonceres med en lydsekvens “højfrekvent-lavfrekvent”, når der arbejdes nedad, og en“lavfrekvens-højfrekvens”, når der arbejdes opad.

Mappenavne annonceres med „Mappe...“. Hvis en mappe er blevet stemmenavngivet, vil det indspillede mappenavn blive afspillet. Hvis der ikke eksisterer en stemmeetikette, vil mappen blive annonceret med tallet, der svarer til positionen af mappen i den aktuelle mappe. Eksempel: Den fjerde mappe vil blive annonceret som “Mappe 4”. Nummeringen fortsætter kun op til mappe 10. Hvis der eksisterer yderligere mapper, vil de kun blive annonceret som "Mappe".
Filnavne annonceres ikke akustisk.

4.3.3. Overholdt mappesekvens under navigering

Hvis du anvender det samme hukommelseskort for de to programmer "stemmeoptager med hukommelseskort" og "MP3 afspiller", vil du ud over de MP3 filer, du overfører fra computeren til hukommelseskortet også finde fem mapper fra "stemmeoptager med hukommelseskort" programmet på hukommelseskortet. Disse mapper er navngivet M1 til M5. Hvis du har oprettet yderligere mapper på hukommelseskortet ved brug af computeren, vil MP3 afspilleren få adgang til alle eksisterende mapper i alfabetisk rækkefølge. Eksempel: Du har oprettet mapperne “Beethoven”, “Haydn” og “Strauss”, og du har endnu ikke stemmenavngivet dem ved brug af Milestone 311. Mapperne på hukommelseskortet vil nu være i følgende rækkefølge: “Beethoven” som “Mappe 1”, “Haydn” som “Mappe 2”, “M1” til “M5” som “Mappe 3” til “Mappe 7” og “Strauss” som “Mappe 8”. For at du kan holde orden på mapperne, anbefaler vi, at du stemmenavngiver dem lige efter, at du har afbrudt forbindelsen fra Milestone 311 til computeren (se neden under).

Du kan oprette lige så dyb en mappe og undermappe struktur, som du vil. På det højeste niveau (roden) begrænser Microsoft’s datasystem antallet af mapper/filer til 512. I undermapper er antallet af mapper/filer ikke begrænset. Sekvensen af afspilning af mappe og filer er alfabetisk, idet alle mapper afspilles inden filerne.

4.4. Stemmenavngivning af mapper

For at ændre stemmenavngivningen af en mappe skal to-knaps kombinationen "Vælg" knappen og "Optag" knappen holdes trykket nede for optagelse. Optagelsen starter efter et sikkerhedsinterval på fire sekunder, og slutter, når knapperne slippes.
Enheden signalerer starten af optagelsen med en lydsekvens "lavfrekvent-højfrekvent", og slut på optagelse med lydsekvensen "højfrekvens-lavfrekvens". Den nye stemmeetikette høres næste gang, mappen vælges.

Den indspillede stemmeetikette vil ikke blive brugt, hvis optagelsen er kortere en 0.5 sekund, og den gamle stemmeetikette vil forblive intakt. En stemmeetikette kan til ethvert tidspunkt ændres ved at indspille en ny.
For helt at fjerne egne indspillede stemmeetiketter og gendanne de oprindelige etiketter “1” til “5”, skal du slette filen “FOLDER.NAM” i den pågældende mappe ved brug af en computer.

5. Dataoverførsel og dataadministration

5.1. Tilslutning til en computer

For at kommunikere med en computer skal Milestone 311 tilsluttes computeren ved brug af et USB kabel. Det er ikke nødvendigt med yderligere softwaredrivere for Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP. Opsætning af tilslutningen signaleres med meddelelsen “Tilslutning aktiv”. Hukommelsen svarende til det valgte program – intern hukommelse eller hukommelseskort – kommer til syne på computeren som et eksternt drev. Efter at opkoblingen er etableret, kan audiofiler i MP3 format overføres imellem Milestone 311 og computeren. Dette gør det nemt at udveksle audiofiler i MP3 format imellem personer såvel som at udføre data backups.
Milestone 311 kan ikke betjenes igennem dets tastatur, så længe som opkoblingen er aktiv. Efter afslutning af dataudveksling imellem Milestone 311 og computeren, skal Milestone 311 korrekt logges ud af computeren (“Fjern da eksternt drev”), og USB kablet skal fjernes, inden Milestone 311 vender tilbage til det sidst aktive program.
Når USB kablet fjernes, kvitteres dette med meddelelsen “Opkobling deaktiveret”.

5.2. Dataadministration

Dataadministration, herunder opsætning af datastrukturer i alle de ønskede mapper, udføres på en computer og overføres til Milestone 311 via en USB opkobling.
På den anden side indspilles stemmeetiketter for mapper igennem Milestone 311. Det alfanumeriske navn, som en mappe bringer med fra computeren (for eksempel "Dokumenter") behøver ikke nødvendigvis at have noget sammenhæng med den stemmeetikette, som du giver den samme mappe. Stemmeetiketten for mappen “Dokumenter” ændres ikke, når du ændrer navnet på mappen fra “Dokumenter” til “Min tekst” på computeren.

For at sikre imod uønsket sletning af systemfiler (lyde, indstillinger), er disse filer gemt i en skjult del af hukommelsen, og man kan ikke få adgang til dem via computeren. Indstillingerne for afspilningsmarkør og lydstyrkeindstillinger med mere er gemt i “MSAVE.DAT” filen i det øverste niveau i den interne hukommelse. Filen bærer attributtet “ikke synlig”, men kan vises af Windows. Hvis “MSAVE.DAT” filen slettes, vil alle pause indstillinger, aktuel indstilling af lydstyrke med mere være tabt, og enheden vender tilbage til standard indstillinger.
Næste gang, Milestone 311 slukker, vil der blive oprettet en ny “MSAVE.DAT” fil.

Hvis der ikke er noget filsystem i den interne hukommelse (ikke formateret) vil meddelelsen “Intet filsystem. Formater venligst igennem PC opkobling" blive afspillet ved opstart af enheden. Milestone 311 skal være tilsluttet til en computer via USB kablet og formateres. Se venligst kapitel 5 "Fejlretning" for en beskrivelse af de nødvendige skridt.

5.3. Software opdatering.

Software opdateringer for Milestone 311 kan udføres nemt på en lige ud af landevejen måde ved at overføre filen med det nye software til roden af Milestone 311. Se venligst nedenfor de nødvendige skridt:

I løbet af de næste 2 til 3 minutter vil Milestone 311 opdateres automatisk. Enheden vil fortælle dig, når den er færdig.
Blot vent på meddelelsen „Software opdateret“.