Betjeningsknapper på Milestone 311 Daisy

Hvis du vil downloade denne vejledning som et word dokument, så klik her.

"Vælg knappen": Den er placeret foroven på enheden. Ved brug af "Vælg knappen" kan du skifte imellem forskellige programmer i Milestone. Følgende programmer findes:

  1. Stemmeoptager med intern hukommelse annonceres som "intern hukommelse"
  2. Stemmeoptager med hukommelseskort annonceres som "hukommelseskort stemmeoptager"
  3. MP3 afspiller annonceres som "MP3 afspiller"
  4. Daisyafspiller annonceres som "Daisyafspiller"

For at kunne arbejde med Daisybøger skal du være i "Daisyafspiller" programmet.

De fem trykknapper på oversiden har følgende betegnelse:
"Afspil knappen" er midten, og er en glat knap. Den anvendes til at starte og stoppe afspilningen.
"Tilstand knappen" er den nederste knap, forsynet med et fremhævet kryds. Den benyttes til at skifte imellem strukturelle niveauer, såvel som til specielle funktioner (se nedenunder).
"Optage knappen" er den øverste knap. Den er kugleformet med en fordybning i midten. Den benyttes til at ændre de strukturelle niveauer i modsat retning såvel som til at indsætte bogmærker.
"Tilbagespoling knappen" er den venstre knap. Den er forsynet med en fremhævet venstre pil. Den benyttes hovedsagligt til at hoppe baglæns igennem det aktuelle strukturelle niveau. Tilsvarende gælder for "Fremadspoling knappen" på den højre side. Den er forsynet med en fremhævet højre pil.

Mulige funktioner i Daisy programmet

Reaktivere Milestone

Milestone vil automatisk slukke, hvis der ikke trykkes på nogen knap i løbet af 10 minutter, eller efter 10 minutters inaktivitet, det vil sige ikke i gang med at afspille en bog.

Milestone vil blive reaktiveret ved at trykke en af de fem knapper på oversiden.

Bemærk: Hvis tastaturet er låst, inden Milestone automatisk slukker, vil den også være låst, når den aktiveres igen, og skal derfor først låses op. (se nedenunder).

Låse/låse op tastaturet

For at låse tastaturet trykkes den nederste knap, "Tilstand knappen", og samtidigt trykkes den øverste knap, "Optage knappen". Derefter er alle funktioner i enheden blokeret. Dette indikeres med meddelelsen "Tastatur låst".
For at låse tastaturet op trykkes den samme kombination af knapper igen. Enheden vil kvittere for dette med meddelelsen "tastatur aktivt".

Låsning af tastaturet er nyttigt, hvis du for eksempel bærer din Milestone i en taske, og gerne vil undgå utilsigtede tastetryk.

Checke batteristatus

For at checke batteristatus trykkes "Tilstand knappen" i mindst 2 sekunder, indtil Milestone starter med at svare. Du vil nu høre information om den aktuelle status for Daisybogen, og efterfølgende batteristatus.
Hvis du vil springe over informationen om Daisybogen og gå direkte til batteristatus, trykkes "Tilstand knappen" igen, når audio svaret er begyndt, og indtil batteristatus læses op.
Batteristatus indikeres med 4 niveauer:

  1. Batteri fuldt opladet
  2. Batteri opladet
  3. Oplad venligst batteri
  4. Opladning af batteri haster

Lydstyrkekontrol

For at ændre lydstyrken holdes "Tilstand knappen" nede, samtidig med at "Fremadspoling knappen" trykkes ned for at forøge lydstyrken, eller "Tilbagespoling knappen" trykkes ned, for at formindske lydstyrken.
For hvert tryk på venstre eller højre pil ændres lydstyrken et niveau. Totalt kan der vælges imellem 12 lydstyrkeniveauer.
I stedet for at trykke piletasterne flere gange kan du også holde dem nedtrykket. Efter cirka et sekund vil lydstyrken starte med at ændre sig kontinuerligt i den valgte retning.

Bogmærker:

Indsætte bogmærker

Tryk "Optag knappen" i mindst to sekunder for at indsætte et bogmærke. Milestone vil annoncere "bogmærke sat". Bogmærket gemmes i bogen. Der kan derfor indsættes bogmærker i forskellige bøger uafhængigt af hinanden. Bogmærkerne gemmes på SD hukommelseskortet sammen med selve bogen.

Slette et bogmærke

Tryk på "Tilstand knappen" samtidig med "Afspil knappen" for at slette et bogmærke. Milestone vil announcere "bogmærke slettet".

Slette alle bogmærker

Tryk samtidigt de fire knapper "Tilstand", "Afspil", "Fremadspoling" og "Tilbagespoling" i den nævnte rækkefølge.
Start med "Tilstand", tryk så yderligere "Afspil", og derefter "Fremadspoling" og "Tilbagespoling".
En anden rækkefølge vil ikke slette bogmærkerne.

Afspilning af en Daisy bog

Forberedelser til at starte en Daisy bog

For at kunne lytte til en Daisy bog skal den være placeret på dit SD hukommelseskort. Tryk "Vælg knappen" på overkanten af enheden, indtil du hører annonceringen "Daisy afspiller".

Hvis Milestone ikke reagerer, når du trykker "Vælg knappen", skal du aktivere den, eller låse tastaturet op. (se oven for).

Start / stop læsning

For at starte læsningen trykkes "Afspil knappen" i midten af tastaturet. Den samme knap har også en pausefunktion. Du kan holde pause i afspilningen ved at trykke "Afspil knappen" igen, og du kan nemt genoptage afspilningen ved at trykke "Afspil knappen" endnu en gang.

Når du første gang starter afspilningen af en bog, vil du høre en mærkelig knitrende lyd for et par sekunder. Dette indikerer, at Milestone udfører en slags sorteringsproces for senere hen at kunne få hurtig adgang til Daisy bogen. Så du kan således glæde dig over en meget effektiv navigering i din bog.

Navigering i Daisy bogen

Brugervenlighed har højeste prioritet i Milestone 311. Med kun fire knapper kan du nemt navigere i en Daisy bog!

1. Strukturelle niveauer i en Daisy bog

For effektivt at kunne navigere i Milestone, bør du forstå, hvorledes strukturen i en Daisy bog er sat op.
En Daisy bog har forskellige niveauer svarende til kapitler og underkapitler i en trykt bog. Med Milestone kan du vælge individuelle niveauer med "Optag" knappen og "Tilstand" knappen, og navigere på det valgte niveau med højre og venstre pileknapper. Det er nemt at forestille sig disse 4 knapper som et navigeringskryds.

Foreksempel:
Der findes på SD hukommelseskortet bogen "Bedstemors køkken".
"Bedstemors køkken" er en kogebog. Der er opdelt i varme og kolde retter. De kolde retter er igen opdelt i forretter, hovedretter og deserter. Vi vælger at lytte til desserterne.

Vi er i programmet Daisy bøger, og trykker "Afspil knappen". Milestone starter med at læse bogen "Bedstemors køkken". Uden yderligere assistance læser Milestone bogen uden ophør til slut på bogen.
Ved at trykke "Tilstand" knappen en gang kommer vi til det andet niveau. Milestone vil annoncere "andet niveau". På dette niveau har vi opdelingerne varme og kolde retter, som vi kan vælge med højre og venstre pileknapper.
Ved at trykke højre pil en gang kommer vi til kapitlet "kolde retter".
For at få fat i desserter fra kolde retter skifter vi til et endnu mere præcist niveau. Ved at trykke "Tilstand knappen" en gang, kommer vi til det tredje niveau. Milestone vil annoncere "tredje niveau". På dette niveau har vi underopdelingerne hovedretter, forretter og desserter, som vi kan vælge med højre og venstre pileknapper.
Ved at trykke højre pil to gange kommer vi til kapitlet desserter.
Vi trykker nu "Afspil" knappen, og Milestone starter med at læse kapitlet "desserter".

I en kort oversigt navigerer vi på følgende måde med navigeringskrydset:

Den øverste og nederste knap giver os mulighed for at ændre navigeringsniveau, mens den venstre og højrepil vil flytte på det valgte niveau. Den midterste knap starter oplæsningen på det sted, vi er.

Vi finder følgende niveauer i en Daisy bog:

1.1. Niveau "bøger"

På dette niveau kan du få fat i den næste/forrige bog ved at trykke højre og venstre pileknapper under forudsætning af, at der er flere bøger på SD hukommelseskortet. Ellers annonceres dette niveau ikke.

1.2. Niveauer "kapitel og underkapitel"

På dette niveau kan du få fat i næste/forrige kapitel ved at trykke højre og venstre pileknapper. Dybden af underkapitler kan variere fra Daisy bog til Daisy bog. Der annonceres lige så mange niveauer, som der findes indeholdte kapitler. Disse niveauer annonceres af Milestone som: "Første niveau", "andet niveau", og så videre.

1.3. Niveau "fraser"

På dette niveau kan du få fat i næste/forrige frase ved at trykke pileknapperne. Dette niveau annonceres af Milestone som: "Fraser".

1.4. Niveau "side numre"

På dette niveau kan du få fat i næste/forrige side ved at trykke pileknapperne under den forudsætning, at din Daisy bog er forsynet med sidenumre. Ellers vil dette menupunkt ikke findes. Dette niveau annonceres af Milestone som: "Sider".

1.5. Niveau "fodnoter"

På dette niveau kan du få fat i næste/forrige fodnote ved at trykke højre og venstre pileknapper under forudsætning af, at din Daisy bog indeholder fodnoter. Ellers vil dette menupunkt ikke findes. Dette niveau annonceres af Milestone som: "Fodnoter".

1.6. Niveau "marginaler"

På dette niveau kan du få fat i næste/forrige fodnote ved at trykke højre og venstre pileknapper under forudsætning af, at din Daisy bog marginaler. Ellers vil dette menupunkt ikke findes. Ved marginaler forstår vi tekst i rammer eller adskilte kolonner (randbemærkninger). Dette niveau annonceres af Milestone som: "Marginaler"

1.7. Niveau "tidshop"

På dette niveau kan du hoppe 5 minutters tekst i den ønskede retning ved at trykke pileknapperne. Hvis du ønsker at navigere mere præcist, anbefaler vi at hoppe efter fraser. Længden af et hop på 5 minutter er forudindstillet. Dette niveau annonceres af Milestone som: "Tidshop".

1.8. Niveau "til start / slut på bog"

På dette niveau kommer du til start henholdsvis slut på bogen ved at trykke pileknapperne. Dette niveau annonceres af Milestone som: "Til start / slut på bog".

1.9. Niveau "bogmærker"

På dette niveau kan du vælge tidligere indsatte bogmærker ved at anvende pileknapperne. Bogmærkerne aktiveres i denne rækkefølge, som de findes i bogen, og ikke i den kronologiske rækkefølge, de blev sat ind. Dette har den fordel, at når du vælger bogmærker, flytter du igennem bogen i læseretning, indtil du finder det ønskede bogmærke. På denne måde finder du dit bogmærke intuitivt og hurtigt.
Bogmærker gemmes sammen med bogen, og de gemmes derfor på hukommelseskortet. Fordelene her er, at du kan udveksle bogmærker med venner og bekendte, og at bogmærkerne altid klart hører til en bestemt bog, når du læser flere bøger på forskellige hukommelseskort. Du kan indsætte mindst 120 bogmærker pr. bog. Dette niveau annonceres af Milestone som: "bogmærke".

1.10. Niveau "oversigt"

På dette niveau kan du gå tilbage til tidligere steder i Daisy bogen. Milestone kan huske de sidste 15 steder, hvor du lyttede til en Daisy bog. Ved at trykke "Tilbagespoling" knappen kan du flytte en position tilbage, og ved at trykke "Fremadspoling" knappen, en position fremad. Dette niveau annonceres af Milestone som: "Oversigt".

1.11. Niveau "aktivér automatisk slukketid"

På dette niveau kan du aktivere den automatiske slukketid ved at trykke højre pileknap. Ved at trykke den venstre pileknap deaktiveres den automatiske slukketid.
Med den automatiske slukketid aktiveret vil Milestone slukke af sig selv efter den ønskede tid. Læsepositionen gemmes automatisk. Dette niveau annonceres af Milestone som: "Aktiver automatisk slukketid".

1.12. Niveau "sæt automatisk slukketid"

På dette niveau kan du forlænge den automatiske slukketid ved brug af pileknapperne. I hvert tilfælde vil den effektive tid blive annonceret. Den aktuelt gældende tid annonceres, når du ændrer perioden. Dette niveau annonceres af Milestone som: "Sæt automatisk slukketid ".