Vedtægter for "Den selvejende institution Blindsigt":

Note: Dette dokument læses med bedste udbytte, såfremt din skærmlæser er opsat til at læse paranteser o.lign. tegn.

Hent vedtægterne som et Word dokument

§ 1:

Navn og hjemsted:

Stk. 1: Organisationens navn er Blindsigt.

Stk 2: Blindsigts hjemsted er hos formanden.

 

§ 2:

Formål:

Stk. 1: Blindsigt er en selvejende institution, som har til formål at drive en webportal for synshandicappede i Danmark. Blindsigt indestår for at have rettighed til brug af systemer og til data i forbindelse hermed og indgår en aftale med Dansk Blindesamfund om videreførelse og drift af organisationen.

Stk. 2: Organisationen sørger som minimum, men ikke begrænset hertil, for etablering og drift af:

 

 § 3:

Ledelse:

Stk. 1: Blindsigts højeste myndighed er et repræsentantskab, som består af moderatorerne for de til enhver tid igangværende mail-lister.

Stk 2: Der afholdes hvert år et repræsentantskabsmøde, med enten fysisk fremøde eller via voice chat. Såfremt repræsentantskabsmødet afholdes via fysisk fremmøde, kan bevægelseshandicappede o.lign. efter aftale med bestyrelsen, opnå dispensation til at deltage via voicechat.

Repræsentantskabsmødet har til formål at:

Stk 3: Repræsentantskabet vælger af sin midte 3 medlemmer til en bestyrelse, samt en suppleant. Herudover består bestyrelsen af et medlem udpeget af Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg. Repræsentantskabsmøderne afholdes årligt, og Valgperioden for hvert bestyrelsesmedlem er 2 år. Formanden vælges på ulige år, hvorefter de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år, og suppleanten vælges på hvert ordinært repræsentantskabsmøde. Valgene afgøres ved simpelt flertal. Såfremt skriftlig afstemning er påkrævet, kan valgene finde sted via listen moderatorvalg@blindsigt.dk

 

§ 4:

Repræsentantskabsmødet:

Stk. 1: Bestyrelsen indkalder repræsentantskabet til repræsentantskabsmøde i andet kvartal hvert år, via listen "moderatorgruppen". Herudover indbydes tilhørere til at deltage via listen "blindsigt-info". Begge indkaldelser sker med mindst 3 ugers varsel.

Stk. 2: Tilmeldinger til repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før mødets afholdelse. Tilmeldingen finder sted via mailadressen: blindsigt-bestyrelse@blindsigtmail.dk

Stk. 3:

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde bør som minimum indeholde:

Stk. 4: Repræsentantskabsreferatet udarbejdes af referenten, og godkendes af dirigenten, hvorefter det offentliggøres på moderatorgruppen og Blindsigt-info. Stk. 5: Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer af moderatorgruppen, som er medlem af Dansk Blindesamfund. Medlemmer, som ønsker at opstille til bestyrelsen, men som ikke er til stede på repræsentantskabsmødet, skal dog overfor bestyrelsen fremsende skriftligt tilsagn herom.

Stk. 6: Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Dog kræves 2/3 flertal af de fremmødte for vedtagelse af forslag til ændringer af Blindsigts vedtægter. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt mindst ét medlem ønsker dette, og dette kan evt. ske via listen moderatorvalg@blindsigt.dk.

Stk. 7: Forslag til ændring af Blindsigts vedtægter skal, for at kunne behandles, være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden repræsentantskabsmødet, og skal herefter offentliggøres på "moderatorgruppens liste". samt på "Blindsigt-info".

 

§ 5:

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

Stk. 1: Såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af repræsentantskabet skriftligt ønsker dette, indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som skal afholdes senest 5 uger efter, at der er fremsat begæring herom.

Stk. 2: Bestyrelsen indkalder til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, når der er behov herfor, med mindst 2 ugers varsel. Se iøvrigt § 4 stk 1. Stk. 3: Referatet af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde udarbejdes af referenten og godkendes af dirigenten, hvorefter det offentliggøres på moderatorgruppen og Blindsigt-info.

 

§ 6:

Drift:

Stk 1: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have bopæl i Danmark.

Stk 2: repræsentantskabet Kan når særlige grunde taler herfor i nærmere bestemt omfang, ved indgåelse af skriftlig aftale herom overlade til tredje mand at varetage dele af blindsigts opgaver, bl.a. den økonomiske drift.

 

§ 7:

bestyrelsens opgaver:

Stk. 1: Bestyrelsen forestår den daglige drift af blindsigt.

Stk. 2: Bestyrelsen beslutter, hvorvidt en anmodning om en ny listes oprettelse skal imødekommes. Klager over en afgørelse kan indbringes for repræsentantskabet, som træffer den endelige beslutning.

Stk. 3: Tvister som finder sted på tværs af mail-lister, behandles og sanktioneres af bestyrelsen, hvorefter de indbringes for repræsentantskabet til endelig afgørelse.

Stk. 4: Bestyrelsen er forpligtet til løbende at informere om sine aktiviteter på en mail-liste, som alle moderatorer er tilmeldt (moderatorgruppen), ligesom alle moderatorer kan debattere nye tiltag og problemer samt hjælpe hinanden på denne liste.

Stk. 5: Bestyrelsen er forpligtet til at informere brugerne om sine aktiviteter. Dette finder sted på en særlig liste (Blindsigt-info).

 

§ 8:

Mail-listernes oprettelse og drift:

Stk 1: Det er bestyrelsens ansvar at oprette en mail-liste, såfremt en person overfor denne skriftligt tilkendegiver at ville være moderator for listen, og bestyrelsen vurderer, at listen er i tråd med Blindsigts formål og opfylder et udækket behov.

Stk 2: For at blive moderator, skal man acceptere og efterleve Blindsigts gældende regelsæt for mail-lister.

Stk. 3: Når bestyrelsen jfr. stk 1 har besluttet oprettelsen af en mail-liste, indtræder den person, som skriftligt overfor bestyrelsen har tilkendegivet at ville være moderator for denne liste, i repræsentantskabet.

 

§ 9:

Tegning:

(Stk. 1: Blindsigt tegnes udadtil af formanden og ét bestyrelsesmedlem i forening.

I formandens fravær, tegnes Blindsigt af de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.)

 

§ 10:

Ansvarsfraskrivelse:

Stk. 1: Blindsigt kan ikke på nogen måde drages til ansvar for tab af data eller følgerne heraf forårsaget ved uregelmæssigheder i driften, eller på anden lignende måde.

Stk. 2: Blindsigt har intet ansvar for listedeltageres private mailkorrespondancer og følgerne heraf.

 

§ 11:

Eksklusion og udelukkelse:

Stk. 1: Ved overtrædelse af blindsigts generelle regelsæt for mail-lister, såsom:

Brugere som overtræder ovenstående, og som allerede har modtaget en advarsel, kan af repræsentantskabet udelukkes fra samtlige af Blindsigts mail-lister med følgende terminer:

Brugere som har været uden sanktion i et helt år bliver nulstillet.

Stk 2: Klager over en beslutning i medfør af stk 1 kan indbringes for repræsentantskabet senest 14 dage efter modtagelse af kendelsen. Herefter har repræsentantskabet 14 dage til at revurdere sagen, og træffe den endelige afgørelse.

 

§ 12:

Blindsigts opløsning:

Stk. 1: Opløsning af organisationen besluttes af repræsentantskabet på 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, med mindst 4/5 af samtlige stemmeberettigede stemmer hvoraf det ene repræsentantskabsmøde skal være det ordinære.

Stk. 2: Bestyrelsen er forpligtet til at fungere, indtil afviklingen af hjemmeside og listeserver er tilendebragt.

Stk. 3: Evt. overskydende midler tilfalder Dansk Blindesamfund.

Vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 09/08 2017.